Jak se stát chovatelem

Veterinární péče

Dokumenty

Pokud uvažujete o chovu, je nutné si především prostudovat Zápisní řád. Na tomto místě jsme se jen pokusili vytáhnout nejdůležitější podmínky a odkazy na podrobnější informace.

 1. Registrace názvu chovatelské stanice

  • Čitelně vyplněný formulář s uvedením šesti názvů CHS zašlete na adresu ČMKU (naleznete na http://www.cmku.cz, nikoliv elektronickou poštou). Navržené názvy budou porovnány s českým registrem CHS ČMKU, poté zaslány na FCI a porovnány s registrem všech členských zemí. Proto bude přiznání Vašeho názvu CHS trvat cca tři měsíce.
  • Majitelem CHS může být pouze jedna (právně způsobilá) osoba s trvalým bydlištěm v ČR, tedy nikoliv manželé nebo dítě do 18 let. Chovatelská stanice není vázána na určité plemeno psa. Volte název s ohledem na možnou změnu chovaného plemene v budoucnosti. Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov nebo mluvnicky nesprávný, nesmí obsahovat název plemene nebo pouhou číslici nebo písmeno a musí být odlišný od již schválených.
  • Za shodné názvy se považuje: "Hora" - "z Hory" - "na Hoře", ale lze použít "z Hory" - "z Velké hory" - "na Bílé hoře". Délka názvu CHS nesmí přesáhnout 40 znaků včetně mezer a smí ho tvořit pouze dvě slova a jedna předložka, jež spojuje název se jménem psa. Tedy je možný název "ze zámku Lešná", ale nikoliv "ze Zámku v Lešné". Název se připouští český nebo cizojazyčný. Schválený název nelze měnit, CHS je možno zdědit nebo převést smluvně na jinou osobu. Osobě, která převedla svoji CHS na jinou osobu již nemůže být přiznán jiný název CHS.
  • Registraci názvu CHS můžete provést kdykoliv, ideálně už před krytím fenky tak, aby průkazy původu Vašich štěňat byly vystaveny včas.
 2. Výběr vhodného plemeníka

  Aktualizovaný přehled plemeníků naleznete na klubovém webu.

 3. Žádost o vystavení krycího listu

  Podává se cca měsíc před předpokládaným háráním na předepsaném formuláři, zároveň s dokladem o zaplacení poplatku na účet klubu dle poplatkové listiny, (český KL 300,- Kč, zahraniční KL 500,- Kč.) Žádost se posílá vybranému poradci chovu. PCH zasílá chovateli KL dvojmo.

 4. Kontakt s majitelem krycího psa

  Dohoda o možnosti, termínu a podmínkách krytí, kontaktovat doporučujeme ještě před navržením psa na krycí list.

 5. Stanovení optimálního dne pro krytí

  Nejčastěji využívané metody: stěry (orientační) a vyšetření krve na progesteron (přesnější).

 6. Krytí

  • Není možné krýt bez platného KL.
  • Před krytím doporučujeme domluvit finanční podmínky.
  • V případě úspěšného krytí je majitel plemeníka povinen potvrdit KL.
  • Vyplněné a oběma stranami podepsané KL si chovatel pečlivě uschová, kopii zasílá (nejlépe mailem) PCH do 3 dnů po krytí.
 7. Období březosti feny

  • V prvé řadě doporučujeme prostudovat odbornou literaturu.
  • Asi 3 týdny po krytí doporučujeme provést k potvrzení březosti vyšetření ultrazvukem.
  • Postupné zvyšování a zkvalitňování krmné dávky.
  • Pravidelná kontrola zdravotního stavu feny.
  • Příprava na porod.
  • Zajistit si odbornou pomoc veterináře v případě komplikací.
 8. Inzerce štěňat

 9. Porod

  • Zajištění štěněte.
  • Zápis do porodní tabulky - čas, váha, pohlaví, barva, paspárky, barevné označení.
  • Důsledná kontrola štěňat a feny. V případě pochybností kontaktovat veterináře.
 10. Péče o narozená štěňata a fenu

  • Doporučujeme do 2 dnů kontrolu feny a štěnat veterinářem, který také do cca 5 dne odstraní paspárky, pokud se u štěňat vyskytnou. PASPÁREK, tj. pátý prst na zadních končetinách psa, se dle standardu u hovawartů odstraňuje! 

  • Pravidelné vážení a sledování přírůstků štěňat.
  • Pravidelné odčervování ve čtrnáctidenních intervalech. První ve 14 dnech.
 11. Odeslání hlášení o vrhu 

  Hlášení o vrhu se odesílá příslušnému poradci chovu ​a HPCH na předepsaném formuláři do 5 dnů po porodu. 

 12. První kontrola vrhu PCH

  Není nutná, zvláště pokud viděl štěňata i fenu veterinární lékař. Je to na zvážení chovatele. Jinak se provádí do 7 dnů po porodu.

 13. Hlášení vrhu pro čipování nebo žádost o vydání tetovacích čísel 

  Podává se na předepsaném formuláři na adresu Plemenná kniha ČKS, U Pergamenky 3, 170 00, Praha 7, ve 2 - 3 týdnech věku štěňat. Hlášení vrhu pro čipování nebo žádost o vydání tetovacích čísel mohou být zaslány i elektronicky na adresu uvedenou na formuláři. Následně bude chovateli vystaven Originál zápisových (tetovacích) čísel. 

 14. Odstav štěňat

  • Postupný přechod na tuhou stravu - podle počtu štěňat a mléčnosti feny obvykle okolo 3. týdne věku štěňat.
  • Počátky socializace
 15. Čipování, tetování

  Čipování nebo tetování provádí veterinární lékař po 42. dnu věku štěňat. Tetuje se do levého ucha na základě přidělených tetovacích čísel. Je nutné, aby veterinář potvrdil tetovací pásek s nalepenými čipy nebo proděravěnými tetovacími čísly.

 16. Vakcinace

  • Provádí se po 42. dnu věku štěňat.
 17. Kontrola vrhu PCH

  Provádí se obvykle mezi 6. až 7.týdnem života štěňat. V případě identifikace štěňat tetováním, musí být čitelná čísla. V případě čipování zkontroluje čipy PCH. Při kontrole se jednotlivá štěňata váží, na což je potřeba se technicky připravit (zajistit vhodnou váhu). Originál PP feny, která má první vrh a nebyla plemennou knihou přeregistrovaná (nebo je potřeba dodatečně zapsat tituly, zkoušky), se taktéž odesílá na plemennou knihu.
  Nejpozději týden před plánovanou kontrolou vrhu je třeba uhradit 300,- Kč na účet klubu 2200611833/2010. Jde o poplatek za kontrolu vrhu, bez které nebudou HPCH odeslány na ČKS podklady potřebné k vystavení PP pro štěňata!!! Na místě je pak třeba uhradit cestovní náklady 7,- Kč/km.  

 18. Ke kontrole vrhu musí mít chovatel připraveno:
  1. Oba originály KL
  2. Formulář z plemenné knihy s přidělenými čísly zápisu/tetovacími čísly
  3. 1x vyplněnou Přihlášku k zápisu štěňat, na zadní straně uvedené datum identifikace vrhu a razítko s podpisem veterináře, který vrh čipoval/tetoval. Na přední straně  doplnit u jednotlivých štěňat poslední 4 čísla čipu nebo tetovací  číslo, jméno, pohlaví a barvu srsti (černá, černá se znaky, a plavá), adresy tam být nemusí. Jména štěňat se vypisují ve stejném pořadí, jak jsou uvedena na formuláři z plemenné knihy s přidělenými čísly zápisu/tetovacími čísly. V případě, bude-li chovatel prodávat štěně do zahraničí, je třeba jméno a celá adresa budoucího majitele štěněte na Žádosti o vystavení exportního PP + poznámka export na Přihlášce k zápisu štěňat. 
  4. Kontrolní tetovací-čipovací pásek, kde se jména štěnat zapisují ve stejném abecedním pořadí jako jsou v Přihlášce k zápisu. Veterinář nalepí k jednotlivým jménům štěňat přidělené číslo čipu, případně při tetování je třeba v jednotlivých kolonkách vyznačit tetovací číslo kleštěmi. Musí zde být podpis chovatele a razítko a podpis veterináře.
 19. Předání štěňat novým majitelům

  Může se uskutečnit nejdříve v 50. dnu věku štěňat a musí vážit minimálně 5 kg. Podmínkou je provedená a sepsaná kontrola vrhu.

  Při jakýchkoliv nejasnostech nebo problémech kolem březosti feny, porodu a odchovu štěňat je třeba kontaktovat zvoleného PCH, který velmi rád poradí.

 20. Předání rodokmenů novým majitelům

  Plemenná kniha vystaví průkazy původu do cca 30 dnů po obdržení podkladů z kontroly vrhu. Průkazy původu pak zašle chovateli doporučeně na dobírku. Chovatel průkazy původu na první straně PODEPÍŠE a bez odkladu je předá novým majitelům.


© Hovawart klub ČR 2007 - 2023 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus