Bonitační řád

Ke stažení

Uvedený bonitační řád je platný od 1. 1. 2023. Přehled předchozích řádů naleznete na stránce Stanovy a řády.

1 Všeobecná ustanovení

1.1 Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě získaných poznatků o exteriérových a povahových kvalitách v porovnání s platným standardem FCI, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodnoty jedince, slouží k určení chovné upotřebitelnosti bonitovaného jedince a je pro chovatele vodítkem pro výběr chovných párů.

 • 1.2 Bonitace plemene hovawart na území ČR pořádá Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub). Vedoucím akce je bonitační referent, případně jím pověřená osoba. Minimální a maximální počet bonitovaných jedinců určují propozice na jednotlivé akce, rozhoduje pak dřívější datum přihlášení.

 • 1.3 Posuzování psů na bonitaci mohou provádět vybraní rozhodčí s potřebnou kvalifikací, delegovaní výborem, kteří jsou podrobně seznámeni se stavem chovu a postupují ve své práci podle chovatelských cílů klubu.

 • 1.4 Posuzování bonitací musí být provedeno dle bonitační karty, která obsahuje údaje o exteriéru i údaje o povahovém testu (PT). Výsledek bonitace je sestaven bonitačním kódem. Originál bonitační karty obdrží majitel bonitovaného jedince nebo jeho zástupce, kopie zůstává klubu.

 • 1.5 Bonitovaného jedince předvádí v celém průběhu posuzování jedna osoba (dále jen psovod). Psovod nemusí být majitelem psa. Změnu může v odůvodněných případech povolit příslušná bonitační komise.

 • 1.6 Proti výsledku bonitace (chovný, chovný s omezením, nechovný) má majitel právo se písemně (email, dopis) odvolat k výboru klubu a to nejpozději do 30 dnů po termínu bonitace. Výbor klubu oznámí majiteli termín rebonitace s rozšířenou bonitační komisí o 2 členy, na kterou se majitel v řádném termínu akce musí přihlásit. Do absolvování rebonitace nelze jedince využívat v chovu. Prokáže-li se oprávněnost odvolání, má majitel právo na vrácení poplatku a úhradu cestovného na rebonitaci. V opačném případě si hradí náklady na rebonitaci sám. Klub po majiteli může požadovat i úhradu nákladů na další dva členy bonitační komise. Proti výsledku rebonitace se nelze odvolat.

 • 1.7 Podmínky pro účast na bonitaci importovaného chovného jedince ze zahraničí upravuje Zápisní řád HwK ČR, z.s.

 • 1.8 Bonitační komise je oprávněna rozhodnout o opakování bonitace za předpokladu, že dojde k pochybnosti o identitě předváděného jedince, případně i jeho bonitaci zrušit.

 • 1.9 Při neúspěšném absolvování bonitace s výsledkem nezařazen ji lze 1x opakovat.

 • 1.10 Na bonitaci je nutno se přihlásit. Nepřijetí na bonitaci z důvodu nesplněných podmínek nebo při překročení maximálního počtu přihlášených jedinců oznámí majiteli bonitační referent.

 • 1.11 Odstoupení majitele z bonitace, na kterou je přihlášen, je možné za předpokladu, že tak učiní nejpozději týden před bonitací. V tom případě zaplacený poplatek nepropadá, ale převádí se na další přihlášený termín nebo se na žádost majitele vrací. V ostatních případech poplatek propadá a použije se na hrazení nákladů vzniklých s organizačním zajištěním bonitace.

2 Podmínky pro účast na bonitaci

Podmínky pro účast na bonitaci upřesňuje bod 5.1 Zápisního řádu, pro účast na bonitaci je potřeba mít:

 1. platný průkaz původu
 2. platnou identifikaci bonitovaného jedince pro kontrolu totožnosti (čip, tetování) dle údaje v průkazu původu
 3. splněný svod mladých
 4. dosažený věk v den bonitace
 5. splněné požadované výsledky dle podmínek chovnosti zapsané v průkazu původu 
 6. bonitovaného jedince v dobré zdravotní a fyzické kondici
 7. očkovací průkaz nebo Europas , který má platná předepsaná očkování
 8. do uzávěrky zaslanou přihlášku a uhrazený poplatek za bonitaci

3 Bonitační komise

 • 3.1 Bonitační komise (BK) je min. tříčlenná, posuzuje kolektivně a tvoří ji předseda, rozhodčí z exteriéru a člen/členové z řad poradců chovu, členů výboru nebo jiných pověřených osob HPCH. Předseda BK je hlavní poradce chovu nebo určený poradce chovu. Počet bonitačních komisí a jejich složení schvaluje výbor na jednotlivé akce samostatně.

 • 3.2 Bonitační komise má právo chovnost bonitovaného jedince v odůvodněných případech omezit (soubor nedostatků, exteriér, povaha). 
 • 3.3 Bonitační komise je povinna:
  • vyplnit řádně všechny strany bonitační karty a vyznačit, zda je jedinec chovný, chovný s omezením, nechovný, nebo nezařazen do chovu, a písemně uvést omezení, pokud bylo uděleno
  • na bonitační kartě musí být podpisy členů bonitační komise, kteří bonitovaného jedince posuzovali, a razítko klubu.
  • posuzovat objektivně v souladu se standardem plemene a řády klubu
  • člen bonitační komise nesmí posuzovat psa nebo fenu v majetku svém nebo člena rodiny

4 Práva a povinnosti pořadatele

 • plánovat termíny bonitace a v dostatečném předstihu žádat o delegování rozhodčích, pomocníků a dalších osob zajišťujících organizaci akce (vedoucího akce, zapisovatele apod.)
 • v odůvodněných případech odvolat konání akce
 • uskutečňovat dostatečný počet bonitací v běžném kalendářním roce
 • zajistit prostory vyhovující svou velikostí podmínkám bonitace a s dostatečným hygienickým zázemím pro majitele a návštěvníky akce
 • zajistit pomůcky pro řádný průběh akce (pevné podložky na měření, čtečky čipů, přístřešky apod.)
 • s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím a klubového webu majitele hovawartů o termínech konání bonitací
 • v případě odvolání akce před jejím konáním, oznámit bezodkladně toto rozhodčímu, pomocníkům a majitelům přihlášených jedinců, informovat členy klubu prostřednictvím klubového webu

5 Práva a povinnosti vedoucího akce

 • vedoucím akce je bonitační referent nebo jím pověřená osoba, která je fyzicky přítomna na akci. Bonitační referent přijímá přihlášky a zajišťuje tisk bonitačních karet a katalogů. V odůvodněných případech může přihlášky na akci odmítnout.
 • zastupovat v době před akcí, v jejím průběhu a při likvidaci akce pořadatele
 • zprostředkovat styk rozhodčího s pomocníky a psovody - znát bonitační řád, řídit se jeho ustanoveními a dbát na jeho dodržování v průběhu celé akce
 • dostavit se na místo pořádání včas a zdržovat se po celou dobu průběhu
 • vymezit prostory pro pořádání povahového testu a posuzování exteriéru, vymezit místo pro možnost sledování akce, vymezit místo pro volný pohyb psů, aby nedocházelo k narušení řádného průběhu bonitace
 • zveřejnit výsledky bonitace max. do 10 dnů od provedení bonitace na klubovém webu

6 Práva a povinnosti majitele (psovoda)

 • psovod má právo obdržet potřebné informace týkající se organizace bonitace
 • odstoupit před začátkem posuzování PT svého psa z celkové bonitace. Pozdější odstoupení na žádost majitele již není možné
 • psovod má povinnost znát bonitační řád a řídit se jeho ustanoveními
 • dodržovat platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat
 • plnit pokyny bonitační komise a vedoucího akce
 • při přejímce obdržet katalog a katalogové číslo, pod kterým bude na bonitaci nastupovat
 • nejpozději při přejímce nahlásit hárající fenu
 • nechat zapsat výsledek bonitace do průkazu původu
 • psovod zodpovídá v průběhu celé akce za škody způsobené psem

7 Průběh bonitace

 • povahový test
 • hodnocení exteriéru
 • odběry vzorků za účelem stanovení individuálního profilu DNA
 • pořízení videozáznamu a povinné fotodokumentace bonitovaného jedince pro potřeby klubu
 • 7.1 Každá bonitace se zahajuje nástupem všech účastníků, bonitační komise i pomocníků. Vedoucí akce vyhlašuje harmonogram a další organizační pokyny.
 • 7.2 Pokud pes jeví známky nemoci nebo se v průběhu bonitace zraní či je jinak ve svých možnostech omezen, má bonitační komise právo, i proti mínění psovoda, bonitaci u tohoto psa ukončit. Trestat psa během akce je nepřípustné a je důvodem k vyloučení psovoda a psa z bonitace. 
 • 7.3 Pro nepřiměřenou a nežádoucí útočnost (na osoby i psy), nezvladatelnost nebo silnou bázlivost psa, kdykoliv v průběhu akce, má bonitační komise povinnost vyloučit psa z účasti na bonitaci.
 • 7.4 Psovodi se psy nastupují k jednotlivým částem bonitace dle pořadí určeném v katalogu, kde je následující řazení: abecedně první psi, potom feny. Pořadí nelze bez vážných důvodů měnit, výjimkou jsou háravé feny, které nastupují vždy jako poslední.
 • 7.5 V rámci hodnocení exteriéru bonitovaných jedinců se provádí: měření psa, kontrola chrupu, varlat u samců, posouzení v klidu ve výstavním postoji, posouzení v pohybu. Hodnocení exteriéru se provádí ve vymezeném prostoru a za účelem správného posouzení jednotlivých částí exteriéru dochází k fyzickému kontaktu členů bonitační komise s posuzovaným jedincem.
 • 7.6 Kontrolu identifikace bonitovaného jedince podle průkazu původu provede člen bonitační komise před začátkem povahového testu.
 • 7.7 Bonitace začíná povahovým testem, který probíhá po celou dobu posuzování bonitovaného jedince. Bonitace je ukončena, pokud je kdykoliv v průběhu posuzování povahový test hodnocený výsledkem NESPLNIL. V bonitační kartě se vyznačí, že je jedinec do chovu nezařazen. Výsledek se nezapisuje do průkazu původu.
 • 7.8 Bonitační komise má právo požádat v průběhu povahového testu o opakování příslušného bodu PT, pokud to považuje za nutné pro objektivní hodnocení.
 • 7.9 Není přípustné, aby psovod v průběhu PT používal k ovlivnění psa hračky (pokud to nevyžaduje PT) nebo pamlsky. Nedodržení tohoto ustanovení vede k ukončení povahového testu s hodnocením NESPLNIL.
Povinná výstroj psa
 • jednořadý hladký řetízkový obojek, který nesmí být nastaven na stahování, případně pevný kožený nebo textilní obojek (nošení postrojů a jiných obojků je zakázáno)
 • pevné vodítko, ovladatelného jedince lze při hodnocení exteriéru předvést na výstavním vodítku
 • vlastní předmět – balónek, činka, pešek, bota, rukavice apod., nesmí být použita potrava

8 Povahový test

Popis průběhu a hodnocení povahového testu je samostatnou přílohou Bonitačního řádu.

9 Závěrečná ustanovení

 • 9.1 Poplatek za bonitaci se hradí na základě poplatkové listiny.
 • 9.2 Kritéria zpřísňující nároky na exteriér a povahu navrhuje chovatelské kolegium HwK ČR, z.s. a schvaluje Členská schůze.
 • 9.3 Tento bonitační řád vstupuje v platnost schválením Členskou schůzí dne 25. 9. 2022 v Kempu Samopše s účinností od 1. 1. 2023.

© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus