Bonitační řád

Ke stažení

Uvedený bonitační řád je platný od 1.4.2012. Přehled předchozích řádů naleznete na stránce Stanovy a řády.

1 Všeobecná ustanovení

 • 1.1
  Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových kvalitách v porovnání s platným standardem FCI, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodnoty jedince, slouží k určení chovné upotřebitelnosti a je pro chovatele vodítkem pro výběr chovných párů.
 • 1.2
  Bonitace plemene hovawart na území ČR pořádá Hovawart klub ČR, o.s. (HwK ČR, o.s.). Vedoucím akce je bonitační referent, případně jím pověřená osoba. Počet bonitovaných jedinců na jednu akci může být z organizačních důvodů omezen, rozhoduje pak dřívější datum přihlášení.
 • 1.3
  Posuzování psů na bonitaci mohou provádět vybraní rozhodčí s potřebnou kvalifikací, delegovaní výborem, kteří jsou podrobně seznámeni se stavem chovu a postupují ve své práci podle chovatelských cílů HwK ČR, o.s.
 • 1.4
  Posuzování bonitací musí být provedeno dle bonitační karty, která obsahuje údaje o exteriéru i údaje o povahovém testu (PT). Výsledek bonitace je sestaven bonitačním kódem. Originál bonitační karty obdrží majitel bonitovaného jedince nebo jeho zástupce, kopii HPCH.
 • 1.5
  Bonitovaného jedince předvádí v celém průběhu posuzování jedna osoba (dále jen psovod). Psovod nemusí být majitelem psa. Změnu může v odůvodněných případech povolit příslušná bonitační komise.
 • 1.6
  Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel právo se odvolat doporučeným dopisem k výboru klubu a to nejpozději do 30 dnů po termínu bonitace. Výbor klubu oznámí majiteli termín rebonitace s rozšířenou bonitační komisí o 2 členy, na kterou se majitel v řádném termínu akce musí přihlásit. Do absolvování rebonitace nelze jedince využívat v chovu. Prokáže-li se chybnost rozhodnutí původní komise, má majitel právo na náhradu přímých nákladů spojených s novou bonitací. V opačném případě hradí náklady na rebonitaci včetně nákladů na další dva členy bonitační komise sám. Proti výsledku rebonitace se nelze odvolat.
 • 1.7
  Podmínky pro účast na bonitaci importovaného chovného jedince ze zahraničí upravuje Zápisní řád HwK ČR, o.s. V zájmu chovu je výbor na základě žádosti majitele a doporučení chovatelského kolegia oprávněn zorganizovat individuální bonitaci. Náklady s tímto spojené se rozdělí rovným dílem mezi žadatele a klub.
 • 1.8
  Bonitační komise je oprávněna rozhodnout o opakování bonitace za předpokladu, že dojde k pochybnosti o identitě předváděného jedince, případně i bonitaci zrušit.
 • 1.9
  Při neúspěšném absolvování bonitace ji lze 1x opakovat.
 • 1.10
  Na bonitaci je nutno se přihlásit. Přihláška je ke stažení na klubovém webu, případně zveřejněna v klubovém tisku. Nepřijetí na bonitaci z důvodu nesplněných podmínek nebo při překročení maximálního počtu přihlášených jedinců oznámí majiteli bonitační referent.
 • 1.11
  Odstoupení majitele z bonitace, na kterou je přihlášen, a její přesunutí na jiný termín, je možné za předpokladu, že tak učiní nejpozději týden před bonitací. V tom případě zaplacený poplatek nepropadá, ale převádí se na další přihlášený termín. V ostatních případech poplatek propadá a použije se na hrazení nákladů vzniklých s organizačním zajištěním bonitace.

2 Podmínky pro účast na bonitaci

Podmínky pro účast na bonitaci upřesňuje bod 5.1 Zápisního řádu:

 1. platný průkaz původu
 2. čitelné tetovací číslo nebo označení čipem pro kontrolu totožnosti
 3. splněný svod mladých
 4. dosažený věk v den bonitace
 5. zapsaný výsledek vyhodnocení RTG DKK v průkazu původu
 6. zapsané výstavní ocenění v průkazu původu
 7. očkovací průkaz nebo Europas , který má platná předepsaná očkování
 8. do uzávěrky zaslaná přihláška a uhrazený poplatek za bonitaci

3 Bonitační komise

 • 3.1
  Bonitační komise (BK) je min. tříčlenná a posuzuje kolektivně. Tvoří ji:

  • předseda, rozhodčí z exteriéru, rozhodčí z výkonu, případně člen/členové BK
  • předseda, rozhodčí z exteriéru, člen/členové BK – bonitační komise pro exteriér
  • předseda, rozhodčí z výkonu, člen/členové BK – bonitační komise pro povahy

Předseda BK je hlavní poradce chovu nebo určený poradce chovu, rozhodčí z exteriéru musí mít aprobaci pro plemeno hovawart. Počet bonitačních komisí a její složení schvaluje výbor HwK ČR, o.s. na jednotlivé akce tak, aby bylo zajištěno, že exteriérovou část bonitace posuzuje rozhodčí z exteriéru a povahový test hodnotí rozhodčí z výkonu.

 • 3.2
  Bonitační komise má právo chovnost v odůvodněných případech omezit (soubor nedostatků, exteriér, PT)
 • 3.3
  Bonitační komise je povinna:
  • vyplnit řádně bonitační kartu a vyznačit, zda je jedinec chovný, chovný s omezením, nechovný nebo nezařazen do chovu a písemně uvést omezení, pokud bylo uděleno
  • na bonitační kartě musí být podpisy členů bonitační komise, kteří bonitovaného jedince posuzovali, a razítko HwK ČR, o.s
  • posuzovat objektivně v souladu s tímto bonitačním řádem.
  • člen bonitační komise nesmí posuzovat psa nebo fenu v majetku svém nebo člena rodiny.

4 Práva a povinnosti pořadatele

 • plánovat termíny bonitace a v dostatečném předstihu žádat o delegování rozhodčích, pomocníků a dalších osob zajišťujících organizaci akce (vedoucího akce, zapisovatele apod.)
 • v odůvodněných případech odvolat konání akce
 • uskutečňovat dostatečný počet bonitací v běžném kalendářním roce
 • zajistit prostory vyhovující svou velikostí podmínkám bonitace a s dostatečným hygienickým zázemím pro majitele a návštěvníky akce
 • zajistit pomůcky pro řádný průběh akce (pevné podložky na měření, čtečky čipů, přístřešky apod.)
 • s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím Zpravodaje a klubového webu majitele hovawartů o termínech konání bonitací
 • v případě odvolání akce před jejím konáním, oznámit bezodkladně toto rozhodčím, pomocníkům a majitelům přihlášených jedinců, informovat členy klubu prostřednictvím klubového webu

5 Práva a povinnosti vedoucího akce

 • přijímat přihlášky a v odůvodněných případech přihlášky na akci odmítnout
 • zastupovat v době před akcí, v jejím průběhu a při likvidaci akce pořadatele
 • zprostředkovat styk rozhodčího s pomocníky a psovody
 • znát bonitační řád, řídit se jeho ustanoveními a dbát na jeho dodržování v průběhu celé akce
 • dostavit se na místo pořádání včas a zdržovat se po celou dobu průběhu (nenechat se zastupovat)
 • vymezit prostory pro pořádání povahového testu a posuzování exteriéru, vymezit místo pro možnost sledování akce, vymezit místo pro volný pohyb psů, aby nedocházelo k narušení řádného průběhu bonitace
 • obstarat veterinární zajištění akce (povolení a veterinární kontrolu)
 • předat bonitační karty a fotokopie průkazů původu uchovněných jedinců HPCH
 • zveřejnit výsledky bonitace max. do 10 dnů od provedení bonitace na klubovém webu a zaslat podklady pro uveřejnění ve Zpravodaji.

6 Práva a povinnosti majitele (psovoda)

 • psovod má právo obdržet potřebné informace týkající se organizace bonitace
 • odstoupit před začátkem posuzování PT svého psa z celkové bonitace. Pozdější odstoupení na žádost majitele již není možné.
 • psovod má povinnost znát bonitační řád a řídit se jeho ustanoveními
 • dodržovat platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat
 • plnit pokyny bonitační komise a vedoucího akce
 • při přejímce obdržet katalog a katalogové číslo, pod kterým bude na bonitaci nastupovat
 • nejpozději při přejímce nahlásit hárající fenu
 • nechat zapsat výsledek bonitace do průkazu původu
 • psovod zodpovídá v průběhu celé akce za škody způsobené psem

7 Průběh bonitace

 • povahový test
 • hodnocení exteriéru
 • odběry vzorků za účelem stanovení individuálního profilu DNA
 • pořízení fotodokumentace bonitovaného jedince pro potřeby klubu
 • 7.1
  Každá bonitace se zahajuje nástupem všech účastníků, bonitační komise i pomocníků. Vedoucí akce vyhlašuje harmonogram a další organizační pokyny.
 • 7.2
  Pokud se pes v průběhu bonitace zraní nebo je ve svých možnostech omezen, má bonitační komise právo, i proti mínění psovoda, bonitaci u tohoto psa ukončit. Trestat psa během akce je nepřípustné a je důvodem k vyloučení psovoda a psa z bonitace.
 • 7.3
  Pro nepřiměřenou a nežádoucí útočnost (na osoby i psy), nezvladatelnost nebo silnou bázlivost psa, kdykoliv v průběhu akce, má bonitační komise povinnost vyloučit psa z účasti na bonitaci.
 • 7.4
  Psovodi se psy nastupují k jednotlivým částem bonitace dle pořadí určeném v katalogu, kde je následující řazení: abecedně první psi, potom feny. Pořadí nelze bez vážných důvodů měnit, výjimkou jsou háravé feny, které nastupují vždy jako poslední.
 • 7.5
  V rámci hodnocení exteriéru bonitovaných jedinců se provádí: kontrola chrupu, varlat u samců, posouzení v klidu ve výstavním postoji, posouzení v pohybu. Hodnocení exteriéru se provádí ve vymezeném „kruhu“. Pokud se jedinec při posuzování exteriéru projevuje bázlivě, agresivně nebo letargicky, opraví bonitační komise výsledek PT na NESPLNIL.
 • 7.6
  Kontrolu tetovacího čísla (čipu) bonitovaného jedince provede člen bonitační komise před začátkem povahového testu.
 • 7.7
  Bonitace začíná PT na který postupně nastupují všichni přihlášení jedinci. Při výsledku povahového testu SPLNIL následuje individuální posouzení exteriéru. Při hodnocení PT na NESPLNIL je bonitace ukončena a v bonitační kartě se vyznačí, že je jedinec do chovu nezařazen. Výsledek se nezapisuje do průkazu původu.
 • 7.8
  Bonitační komise má právo požádat v průběhu povahového testu o opakování příslušného bodu PT, pokud to považuje za nutné pro objektivní hodnocení.
 • 7.9
  Není přípustné, aby psovod v průběhu PT používal k ovlivnění psa hračky (kromě bodu 3) nebo pamlsky. Nedodržení tohoto ustanovení vede k ukončení povahového testu.
Povinná výstroj psa
 • jednořadý hladký řetízkový obojek, který nesmí být nastaven na stahování, nebo pevný kožený obojek (nošení postrojů a jiných obojků je zakázáno)
 • pevné vodítko, ovladatelného jedince lze při hodnocení exteriéru předvést na výstavním vodítku
 • vlastní předmět nevydávají zvuk – balónek, činka, pešek, bota, rukavice apod., nesmí být použita potrava

8 Minimální požadavky pro jednotlivé třídy chovnosti

 • 8.1 Chovný, 1. třída chovnosti:

  • DKK feny max. 1/1 (HD-B), psi 0/0 (HD-A)
  • jedno výstavní ocenění "výborný" získané ve třídách nad 15 měsíců na Klubové nebo Speciální výstavě pořádané HwK ČR, o.s.
  • zkouška z výkonu ZOP, ZZO, BH, ZZZ, RH-E nebo vyšší
  • výsledek bonitace chovný
 • 8.2 Chovný, výběrová chovnost:

  • DKK 0/0 (HD-A)
  • udělen titul Šampion
  • zkouška z výkonu potřebná pro zařazení do třídy pracovní nebo 1. stupeň z NZŘ SZBK ČR s min. výsledkem za "dobře"
  • výsledek bonitace "chovný"

9 Povahový test

Popis povahového testu je samostatnou přílohou Bonitačního řádu.

10 Závěrečná ustanovení

 • 10.1
  Poplatek za bonitaci se hradí na základě poplatkové listiny.
 • 10.2
  Kritéria zpřísňující nároky na exteriér, povahu a podmínky pro udělení chovnosti navrhuje chovatelské kolegium HwK ČR, z.s. a schvaluje Členská schůze.
 • 10.3
  Tento bonitační řád vstupuje v platnost 1.4.2012.

 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2019 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus