Bonitační řád

Ke stažení

Uvedený bonitační řád je platný od 1.1.2020. Přehled předchozích řádů naleznete na stránce Stanovy a řády.

1 Všeobecná ustanovení

 • 1.1
  Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě získaných poznatků o exteriérových a povahových kvalitách v porovnání s platným standardem FCI, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodnoty jedince, slouží k určení chovné upotřebitelnosti bonitovaného jedince a je pro chovatele vodítkem pro výběr chovných párů.
 • 1.2
  Bonitace plemene hovawart na území ČR pořádá Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub). Vedoucím akce je bonitační referent, případně jím pověřená osoba. Počet bonitovaných jedinců na jednu akci může být z organizačních důvodů omezen, rozhoduje pak dřívější datum přihlášení.
 • 1.3
  Posuzování psů na bonitaci mohou provádět vybraní rozhodčí s potřebnou kvalifikací, delegovaní výborem, kteří jsou podrobně seznámeni se stavem chovu a postupují ve své práci podle chovatelských cílů klubu.
 • 1.4
  Posuzování bonitací musí být provedeno dle bonitační karty, která obsahuje údaje o exteriéru i údaje o povahovém testu (PT). Výsledek bonitace je sestaven bonitačním kódem. Originál bonitační karty obdrží majitel bonitovaného jedince nebo jeho zástupce, kopii HPCH.
 • 1.5
  Bonitovaného jedince předvádí v celém průběhu posuzování jedna osoba (dále jen psovod). Psovod nemusí být majitelem psa. Změnu může v odůvodněných případech povolit příslušná bonitační komise.
 • 1.6
  Proti výsledku bonitace (chovný, chovný s omezením, nechovný) má majitel právo se písemně (email, dopis) odvolat k výboru klubu a to nejpozději do 30 dnů po termínu bonitace. Výbor klubu oznámí majiteli termín rebonitace s rozšířenou bonitační komisí o 2 členy, na kterou se majitel v řádném termínu akce musí přihlásit. Do absolvování rebonitace nelze jedince využívat v chovu. Prokáže-li se chybnost rozhodnutí původní komise, má majitel právo na náhradu přímých nákladů spojených s novou bonitací. V opačném případě si hradí náklady na rebonitaci sám. Klub po majiteli může požadovat i úhradu nákladů na další dva členy bonitační komise. Proti výsledku rebonitace se nelze odvolat.
 • 1.7
  Podmínky pro účast na bonitaci importovaného chovného jedince ze zahraničí upravuje Zápisní řád HwK ČR, z.s.
 • 1.8
  Bonitační komise je oprávněna rozhodnout o opakování bonitace za předpokladu, že dojde k pochybnosti o identitě předváděného jedince, případně i jeho bonitaci zrušit.
 • 1.9
  Při neúspěšném absolvování bonitace s výsledkem nezařazen ji lze 1x opakovat.
 • 1.10
  Na bonitaci je nutno se přihlásit. Nepřijetí na bonitaci z důvodu nesplněných podmínek nebo při překročení maximálního počtu přihlášených jedinců oznámí majiteli bonitační referent.
 • 1.11
  Odstoupení majitele z bonitace, na kterou je přihlášen, a její přesunutí na jiný termín, je možné za předpokladu, že tak učiní nejpozději týden před bonitací. V tom případě zaplacený poplatek nepropadá, ale převádí se na další přihlášený termín. V ostatních případech poplatek propadá a použije se na hrazení nákladů vzniklých s organizačním zajištěním bonitace.

2 Podmínky pro účast na bonitaci

Podmínky pro účast na bonitaci upřesňuje bod 5.1 Zápisního řádu:

 1. platný průkaz původu
 2. platná identifikace jedince pro kontrolu totožnosti (čip, tetování)
 3. splněný svod mladých
 4. dosažený věk v den bonitace
 5. zapsaný výsledek vyhodnocení RTG DKK v průkazu původu
 6. zapsané výstavní ocenění v průkazu původu
 7. očkovací průkaz nebo Europas , který má platná předepsaná očkování
 8. do uzávěrky zaslaná přihláška a uhrazený poplatek za bonitaci

3 Bonitační komise

 • 3.1
  Bonitační komise (BK) je min. tříčlenná a posuzuje kolektivně. Tvoří ji:

  • předseda, rozhodčí z exteriéru, rozhodčí z výkonu, případně člen/členové BK
  • předseda, rozhodčí z exteriéru, člen/členové BK – bonitační komise pro exteriér
  • předseda, rozhodčí z výkonu, člen/členové BK – bonitační komise pro povahy

Předseda BK je hlavní poradce chovu nebo určený poradce chovu, rozhodčí z exteriéru musí mít aprobaci pro plemeno hovawart. Počet bonitačních komisí a její složení schvaluje výbor klubu na jednotlivé akce tak, aby bylo zajištěno, že exteriérovou část bonitace posuzuje rozhodčí z exteriéru a povahový test hodnotí rozhodčí z výkonu.

 • 3.2
  Bonitační komise má právo chovnost v odůvodněných případech omezit (soubor nedostatků, exteriér, povaha).
 • 3.3
  Bonitační komise je povinna:
  • vyplnit řádně bonitační kartu a vyznačit, zda je jedinec chovný, chovný s omezením, nechovný, nebo nezařazen do chovu, a písemně uvést omezení, pokud bylo uděleno
  • na bonitační kartě musí být podpisy členů bonitační komise, kteří bonitovaného jedince posuzovali, a razítko klubu
  • posuzovat objektivně v souladu s tímto bonitačním řádem.
  • člen bonitační komise nesmí posuzovat psa nebo fenu v majetku svém nebo člena rodiny.

4 Práva a povinnosti pořadatele

 • plánovat termíny bonitace a v dostatečném předstihu žádat o delegování rozhodčích, pomocníků a dalších osob zajišťujících organizaci akce (vedoucího akce, zapisovatele apod.)
 • v odůvodněných případech odvolat konání akce
 • uskutečňovat dostatečný počet bonitací v běžném kalendářním roce 
 • zajistit prostory vyhovující svou velikostí podmínkám bonitace a s dostatečným hygienickým zázemím pro majitele a návštěvníky akce
 • zajistit pomůcky pro řádný průběh akce (pevné podložky na měření, čtečky čipů, přístřešky apod.)
 • s dostatečným předstihem informovat prostřednictvím klubového webu majitele hovawartů o termínech konání bonitací
 • v případě odvolání akce před jejím konáním, oznámit bezodkladně toto rozhodčím, pomocníkům a majitelům přihlášených jedinců, informovat členy klubu prostřednictvím klubového webu

5 Práva a povinnosti vedoucího akce

 • vedoucím akce je bonitační referent nebo jím pověřená osoba, která je fyzicky přítomna na akci. Bonitační referent přijímá přihlášky a zajišťuje tisk bonitačních karet a katalogů. V odůvodněných případech může přihlášky na akci odmítnout.
 • zastupovat v době před akcí, v jejím průběhu a při likvidaci akce pořadatele
 • zprostředkovat styk rozhodčího s pomocníky a psovody
 • znát bonitační řád, řídit se jeho ustanoveními a dbát na jeho dodržování v průběhu celé akce
 • dostavit se na místo pořádání včas a zdržovat se po celou dobu průběhu
 • vymezit prostory pro pořádání povahového testu a posuzování exteriéru, vymezit místo pro možnost sledování akce, vymezit místo pro volný pohyb psů, aby nedocházelo k narušení řádného průběhu bonitace
 • předat bonitační karty uchovněných jedinců HPCH
 • zveřejnit výsledky bonitace max. do 10 dnů od provedení bonitace na klubovém webu

6 Práva a povinnosti majitele (psovoda)

 • psovod má právo obdržet potřebné informace týkající se organizace bonitace
 • odstoupit před začátkem posuzování PT svého psa z celkové bonitace. Pozdější odstoupení na žádost majitele již není možné.
 • psovod má povinnost znát bonitační řád a řídit se jeho ustanoveními
 • dodržovat platné veterinární předpisy a předpisy na ochranu zvířat
 • plnit pokyny bonitační komise a vedoucího akce
 • při přejímce obdržet katalog a katalogové číslo, pod kterým bude na bonitaci nastupovat
 • nejpozději při přejímce nahlásit hárající fenu
 • nechat zapsat výsledek bonitace do průkazu původu
 • psovod zodpovídá v průběhu celé akce za škody způsobené psem

7 Průběh bonitace

 • povahový test
 • hodnocení exteriéru
 • odběry vzorků za účelem stanovení individuálního profilu DNA
 • pořízení videozáznamu a povinné fotodokumentace bonitovaného jedince pro potřeby klubu
 • 7.1
  Každá bonitace se zahajuje nástupem všech účastníků, bonitační komise i pomocníků. Vedoucí akce vyhlašuje harmonogram a další organizační pokyny.
 • 7.2
  Pokud pes jeví známky nemoci nebo se v průběhu bonitace zraní či je jinak ve svých možnostech omezen, má bonitační komise právo, i proti mínění psovoda, bonitaci u tohoto psa ukončit. Trestat psa během akce je nepřípustné a je důvodem k vyloučení psovoda a psa z bonitace.
 • 7.3
  Pro nepřiměřenou a nežádoucí útočnost (na osoby i psy), nezvladatelnost nebo silnou bázlivost psa, kdykoliv v průběhu akce, má bonitační komise povinnost vyloučit psa z účasti na bonitaci.
 • 7.4
  Psovodi se psy nastupují k jednotlivým částem bonitace dle pořadí určeném v katalogu, kde je následující řazení: abecedně první psi, potom feny. Pořadí nelze bez vážných důvodů měnit, výjimkou jsou háravé feny, které nastupují vždy jako poslední.
 • 7.5
  V rámci hodnocení exteriéru bonitovaných jedinců se provádí: kontrola chrupu, varlat u samců, posouzení v klidu ve výstavním postoji, posouzení v pohybu. Hodnocení exteriéru se provádí ve vymezeném prostoru a za účelem správného posouzení jednotlivých částí exteriéru dochází k fyzickému kontaktu členů bonitační komise s posuzovaným jedincem. Pokud se jedinec při posuzování exteriéru projevuje bázlivě, agresivně nebo letargicky, opraví bonitační komise výsledek PT na NESPLNIL.
 • 7.6
  Kontrolu identifikace bonitovaného jedince podle průkazu původu provede člen bonitační komise před začátkem povahového testu.
 • 7.7
  Bonitace začíná PT, na který postupně nastupují všichni přihlášení jedinci. Při výsledku povahového testu SPLNIL, následuje individuální posouzení exteriéru. Při hodnocení PT na NESPLNIL je bonitace ukončena a v bonitační kartě se vyznačí, že je jedinec do chovu nezařazen. Výsledek se nezapisuje do průkazu původu.
 • 7.8
  Bonitační komise má právo požádat v průběhu povahového testu o opakování příslušného bodu PT, pokud to považuje za nutné pro objektivní hodnocení.
 • 7.9
  Není přípustné, aby psovod v průběhu PT používal k ovlivnění psa hračky (pokud to nevyžaduje PT) nebo pamlsky. Nedodržení tohoto ustanovení vede k ukončení povahového testu.
Povinná výstroj psa
 • jednořadý hladký řetízkový obojek, který nesmí být nastaven na stahování, případně pevný kožený nebo textilní obojek (nošení postrojů a jiných obojků je zakázáno)
 • pevné vodítko, ovladatelného jedince lze při hodnocení exteriéru předvést na výstavním vodítku
 • vlastní předmět nevydávají zvuk – balónek, činka, pešek, bota, rukavice apod., nesmí být použita potrava

8 Třídy chovnosti

 • 8.1
  Třídy chovnosti se nezapisují do průkazu původu ani do bonitační karty, jsou evidovány pouze v rámci klubu v kartě jedince. Přiznaná třída chovnosti automaticky nezvyšuje chovatelskou hodnotu jedince, je to především ohodnocení práce majitelů, kteří se svým jedincem jezdí na výstavy a skládají zkoušky.
 • 8.2
  Třídu chovnosti nebo její zvýšení lze získat i dodatečně. Po splnění všech podmínek pro zařazení do požadované třídy, zašle majitel chovného jedince HPCH žádost, ke které připojí kopii průkazu původu, ve kterém jsou zapsány potřebné výstavy a zkoušky.
 • 8.3
  Třídu chovnosti nelze zadat ani dodatečně jedinci, který sice splnil podmínky pro jednotlivou třídu, ale absolvoval první bonitaci s výsledkem nezařazen nebo jedinec, který byl uchovněný na rebonitaci.
 • 8.4
  Přiznané třídy chovnosti jedincům zůstávají, i když se podmínky pro jejich přiznání změní.

9 Minimální požadavky pro jednotlivé třídy chovnosti

 • 9.1 Chovný, 1. třída chovnosti:
  • dvě výstavní ocenění „výborný“ získané ve třídách nad 15 měsíců na Klubové nebo Speciální výstavě pořádané HwK ČR, z.s.
  • zkouška z výkonu ZOP, ZZO, BH-VT, OB-Z, ZZZ, RH-E nebo vyšší
  • výsledek bonitace chovný
 • 9.2 Chovný, výběrová chovnost:
  • DKK HD-A
  • dvě výstavní ocenění „výborný“ získané ve třídách nad 15 měsíců na Klubové nebo Speciální výstavě pořádané HwK ČR, z.s.
  • udělen titul Šampion krásy
  • zkouška z výkonu potřebná pro zařazení do třídy pracovní nebo 1. stupeň z NZŘ SZBK ČR s min. výsledkem za „dobře“
  • výsledek bonitace "chovný

10 Povahový test

Popis povahového testu je samostatnou přílohou Bonitačního řádu.

11 Závěrečná ustanovení

 • 11.1
  Poplatek za bonitaci se hradí na základě poplatkové listiny.
 • 11.2
  Kritéria zpřísňující nároky na exteriér, povahu a podmínky pro udělení chovnosti navrhuje chovatelské kolegium HwK ČR, z.s. a schvaluje Členská schůze.
 • 11.3
  Tento bonitační řád vstupuje v platnost dne 1. 1. 2020.

 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2021 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus