Povahový test

Přečtěte si

Bonitační řád

Video

Povahový test

Uvedený povahový test je součástí bonitačního řádu platného od 1.4.2012. Přehled předchozích řádů naleznete na stránce Stanovy a řády.

1 Chování psa při měření (splnil - nesplnil)

Pes stojí na pevné podložce (např. betonová podlaha, dřevěná deska), člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat přímo psa. Pes musí stát klidně a bez problémů se musí nechat dostatečně objektivně změřit. Pokud je pes nervózní, ale ještě zvladatelný, jsou mu umožněny ještě dva pokusy na změření. Pokud se ani na třetí pokus nenechá změřit, je ukončen povahový test a pes dále v bonitaci nepokračuje.

2 Odolnost při střelbě (max. 10 bodů)

Psovod upoutá psa na dlouhé vodítko pořadatele. Vodítko drží pouze na konci a bez povelu a ovlivňování psa vychází na pokyn rozhodčího určeným směrem. Na pokyn rozhodčího padnou ze vzdálenosti cca 30 kroků od psa 2 výstřely (pistole ráže 6 – 9 mm), cca po 5-ti vteřinách za sebou. Rozhodčí má pro objektivní posouzení reakce psa možnost střelbu opakovat.

3 Hra s psovodem (max. 10 bodů)

Cílem je odhalit přirozené kořistnické vlohy, pro provedení smí být použit jakýkoliv předmět psovoda, který nevydává zvuk (hračka, míček, pešek, apod. – dále jen „předmět“, nelze použít krmivo). Pes je upoután na dlouhém vodítku, vodítko je volně na zemi nebo psovod přidržuje jeho konec. Psovod si se psem hraje, motivuje ho na předmět a současně ho může hlasem povzbuzovat. Po krátké hře psovod předmět odhodí do vzdálenosti min. 3 m. Psovod hlasem, případně krátkým odbíháním, motivuje psa k přinesení předmětu. Hra je ukončena odebráním předmětu, kterému může ještě předcházet krátká hra po přinesení, nebo na pokyn rozhodčího. Hodnotí se chuť a zájem o hru, nikoliv naučenost povelu.

4 Rušivé vlivy ve skupině osob (max. 10 + 10 bodů)

Skupinku osob tvoří 5 pomocníků, z toho 4 pomocníci mají rušivé předměty, dva vizuální – deštník a igelit, a dva akustické - kanystr s kamínky a houkačka. V řadě jsou pomocníci rozděleni tak, aby se střídaly vlivy akustické a vizuální, prostřední pomocník je bez rušivého předmětu. S rušivými vlivy začínají všichni pomocníci cca 3 metry před míjením, deštník otevírá pomocník směrem nad hlavu cca 1,5 metru před míjejícím psem. Igelit je držen první míjení před pomocníkem, při druhém míjení jej pomocník drží nad hlavou. Na pokyn rozhodčího vychází proti sobě psovod se psem a řada pomocníků, kteří mají mezi sebou rozestupy umožňující volný průchod. Při míjení jde psovod se psem vždy mezi dvěma pomocníky s rušivými předměty, při druhém míjení prochází mezi druhou dvojicí pomocníků s rušícími předměty. Pes jde po celou dobu na prověšeném vodítku, psovod drží pouze konec vodítka. Psovod nesmí bez pokynu rozhodčího psa slovně ani mechanicky ovlivňovat.

Rozhodčí má pro objektivní posouzení reakce psa možnost pohyb skupinky kdykoliv zastavit, případně míjení opakovat.

5 Přivolání psa do skupiny osob (max. 10 bodů)

Psovod předá určenému pomocníkovi psa upoutaného na dlouhém vodítku (pomocník nesmí psa slovně ani mechanicky ovlivňovat, drží pouze konec vodítka) a bez povelu odchází. Projde do skupiny 5 pomocníků a uprostřed, na úrovni prvního a pátého pomocníka, se zastaví. Pomocníci stojí rovnoměrně rozmístěni v půlkruhu o průměru cca 2 m, skupina je ve vzdálenosti cca 10 metrů od psa. Na pokyn rozhodčího pomocník pouští vodítko a psovod libovolným povelem a oslovením přivolává psa tak, aby pes co nejrychleji a přímou cestou přiběhl. Pes může u psovoda zaujmout jakoukoliv pozici.

6 Sevření skupinou osob (max. 10 bodů)

Navazuje na předchozí bod č. 5, psovod zůstává ve středu skupinky 5 pomocníků, kteří se rozestoupí do kruhu a postaví se zády ke psu. Pes je upoutaný na vodítku a sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího odchází pomocníci klidným krokem, po cca 4 krocích se otočí a rychlým krokem se přibližují do středu kruhu. Zastaví se krok od psovoda se psem, nedochází k přímému kontaktu. Po krátké době na pokyn rozhodčího se pomocníci otočí a v klidu odchází. Psovod drží vodítko na konci a nesmí po celou dobu slovně ani mechanicky ovlivňovat psa. Rozhodčí má pro objektivní posouzení reakce psa možnost sevření opakovat.

7 Míjení běžící osoby (max. 10 bodů)

Psovod na pokyn rozhodčího vychází pomalým krokem určeným směrem, vodítko drží pouze na konci. Pes jde bez povelu volně na prověšeném vodítku. Na pokyn rozhodčího vybíhá pomocník, který zezadu a ze strany psa předběhne psovoda se psem a pak v dostatečné vzdálenosti od psa překříží v úhlu cca 45° jejich směr pohybu.

8 Ponechání psa u kolíku při pohybu skupiny osob (max. 10 bodů)

Psovod uváže psa ke kolíku na vodítko pořadatele a odchází do úkrytu. Z jiné strany, než je úkryt psovoda, přechází v těsné blízkosti kolem psa přirozenou chůzí 3 pomocníci, kteří mezi sebou normálním hlasem komunikují. Krajní pomocník od psa nese předmět max. velikosti sešitu. Zhruba na hranici vymezené délkou vodítka pak přibližně z výšky pasu upustí předmět na zem před psa a bez zastavování pokračuje v pohybu. Skupinka pomocníků se cca 5 m za uvázaným psem otočí a vrací se zpět. Krajní pomocník se sehne pro upuštěný předmět a pokračuje bez zastavování se skupinkou.

9 Ponechání psa u kolíku při pohybu osoby se psem (max. 10 bodů)

Navazuje na předchozí bod č. 8, psovod zůstává v úkrytu. Z jiné strany než je úkryt psovoda a ve vzdálenosti cca 2 m od uvázaného psa přechází bez zastavení pomocník se psem. Zkušební pes jde na krátkém vodítku volně u nohy pomocníka. Pořadatel musí zajistit, aby zkušební pes byl nekonfliktní. Pro psy bonitované v jeden den nemusí být zkušební pes stejný, změnu lze provést se souhlasem rozhodčího. V případě, že zkušební pes v průběhu testu nějakým způsobem vyprovokuje testovaného psa, rozhodčí má pro objektivní hodnocení možnost povolit opakování s jiným vhodným psem navrženým pořadatelem.

10 Průchod uličkou osob (max. 10 bodů)

Psovod se psem upoutaným na vodítku prochází uličkou osob, kterou tvoří min. 6 pomocníků. Pomocníci v řadě stojí u sebe, šíře uličky je cca 1 m. Pomocníci mezi sebou klidným hlasem komunikují. Pes jde po celou dobu na prověšeném vodítku, psovod nesmí bez pokynu rozhodčího psa slovně ani mechanicky ovlivňovat, vodítko drží pouze na konci.

Hodnocení povahového testu

V průběhu povahového testu není hodnocena přesnost provádění cviků, ale reakce psa v daných situacích. Krátká pochvala psa mezi jednotlivými částmi PT je povolena.

Výsledek povahového testu SPLNIL (S) nebo NESPLNIL (N) se zapisuje do bonitační karty. Součástí bonitačního kódu je i počet získaných bodů (např. S-86, N-69).


© Hovawart klub ČR 2007 - 2021 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus