Povahový test

Uvedený povahový test je součástí bonitačního řádu platného od 1.1.2023. Přehled předchozích řádů naleznete na stránce Stanovy a řády.

1 Chování psa při identifikaci

Člen bonitační komise zkontroluje identifikaci bonitovaného jedince (tetování nebo čip). Během kontroly identifikace může dojít k přímému kontaktu se psem. Pokud nemůže být identifikace provedena z důvodu nepřiměřené reakce psa, případně nebyl nalezený čip nebo tetování bylo nečitelné, pes nemůže dále pokračovat a povahový test je ukončen.

2 Odolnost při střelbě

Psovod si přepne psa na vodítko pořadatele a zastaví se na výchozím bodě. Vodítko uchopí na konci  a na pokyn BK jde se psem normální krokem určeným směrem. V průběhu chůze na pokyn člena bonitační komice padnou ze vzdálenosti cca 30 kroků od psa 2 výstřely (pistole ráže 6 – 9 mm), cca po 5-ti vteřinách za sebou. Bonitační komise má pro objektivní posouzení reakce psa možnost střelbu opakovat.

3 Hra s psovodem

Pes je upoután na vodítku, které je volně na zemi. Psovod si se psem hraje, motivuje ho na předmět a současně ho může hlasem povzbuzovat. Pro hru může být použit jakýkoliv předmět psovoda, se kterým se může psovod se psem přetahovat (hračka, míček se šňůrkou, pešek apod. - dále jen „předmět“), nelze použít krmivo. Po krátké hře psovod předmět odhodí na vzdálenost min. 10 kroků určeným směrem. Směr odhození předmětu určuje bonitační komise. Psovod hlasem, případně krátkým odbíháním, motivuje psa k přinesení předmětu. Hra je ukončena odebráním předmětu, kterému může ještě předcházet krátká hra po přinesení, nebo na pokyn bonitační komise. Hodnotí se chuť a zájem o hru, nikoliv naučenost povelu „aport“.

4 Průchod skupinkou osob s rušivými vlivy

Skupinku tvoří 4 pomocníci, z toho jeden má předmět vizuální – deštník, a dva předměty akustické – kanystr s kamínky a hračku na setrvačník. Na pokyn člena bonitační komise vychází proti sobě psovod se psem a skupinka pomocníků. Rušivé předměty se používají po celou dobu chůze skupinky – deštník otevírá a nese pomocník nad hlavou. Při míjení jde psovod se psem vždy mezi dvěma pomocníky s rušivými předměty. Psovod drží pouze konec vodítka a po průchodu skupinkou dojde normální chůzí na předem určené místo, kde se zastaví. Po celou dobu nesmí psa slovně ani mechanicky ovlivňovat. Bonitační komise má pro objektivní posouzení reakce psa možnost pohyb skupinky kdykoliv zastavit, případně míjení opakovat.

5 Sevření psa skupinkou osob

Navazuje na průchod skupinkou osob, po kterém psovod se psem dojde na určené místo, kde se zastaví a v klidu stojí. Pes může stát nebo si sám sednout, psovod ho nesmí nijak ovlivňovat. Skupinka osob s rušivými předměty se za procházejícím psovodem otočí, přestane rušivé předměty používat a následuje psovoda se psem v těsném závěsu. Po zastavení psovoda skupinka pokračuje v chůzi a v blízkosti míjí různými směry psovoda se psem tak, aby došlo k sevření psa. Při sevření nedochází ke kontaktu osob se psem.

6 Setkání s cizí osobou

Pomocník s deštníkem nad hlavou stojí cca 25 kroků od psovoda a zády k němu. Psovod se psem jde volným krokem k pomocníkovi a ve vzdálenosti max. 1m ho obejde tak, že pes je mezi psovodem a stojícím pomocníkem. Stojící osoba je v klidu, i když se u ní pes zastaví a prověřuje si ji. Po odchodu psovoda se psem se pomocník otočí a následuje dvojici ve vzdálenosti min. 10 kroků cestou zpět k bonitační komisi.

7 Chování psa při měření

Pes stojí na pevné podložce (např. betonová podlaha, dřevěná deska), člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat přímo psa. Pes se nesmí při měření opírat o psovoda, musí stát klidně a nechat se dostatečně objektivně změřit. Pokud je reakce psa nepřiměřená a nelze ho ani po několika pokusech změřit, je povahový test ukončený s hodnocením NESPLNIL.

8 Chování psa v kruhu

Posuzuje se celkové chování psa po celou dobu posuzování exteriéru, při kontrole zubů, ocasu, varlat u psů. Rozhodčí případně člen bonitační komise může taktéž hmatem zkontrolovat stavbu těla a kvalitu srsti. Pokud je reakce psa nepřiměřená a nelze ho posoudit, je povahový test ukončený s hodnocením NESPLNIL.

 

Hodnocení povahového testu

Cílem povahového testu je vyhodnotit projevy chování bonitovaného jedince v různých situacích a zařadit do chovu jedince, kteří odpovídají svým projevem chování požadavku standardu na sebevědomého, středně temperamentního psa vyrovnané povahy, který dokáže dobře snášet stresové situace.

Výsledek povahového testu SPLNIL (S) nebo NESPLNIL (N) se zapisuje do bonitační karty.

Hodnocení projevu chování psa v průběhu povahového testu
S pes se projevuje sebevědomě, jistě, nemá reakci na střelbu ani na rušivé vlivy, k cizím osobám je lhostejný nebo přátelský

  • + může být použito s hodnocením S v případě, že má pes v části PT výrazný požadovaný projev (pes je kontaktní, veselý, výrazný aportér apod.)
  • - může být použito s hodnocením S v případě, že se pes v části PT projevuje méně sebevědomě, mírně reaguje na rušivé vlivy nebo cizí osoby, ale jeho projev ještě odpovídá požadavkům standardu.

0 pes se projevuje málo sebevědomě, je nejistý, v mírném útlumu, je méně kontaktní na psovoda, jsou mu nepříjemné rušivé vlivy nebo cizí osoby, ale stále ještě je schopný pokračovat

N pes má reakci na střelbu, nepřiměřeně reaguje na rušivé vlivy nebo cizí osoby, projevuje se agresivně nebo bázlivě, je v útlumu nebo ve stresu, projev jedince neodpovídá požadavkům standardu. Povahový test je ukončen a pes dále nepokračuje.

Výsledek hodnocení povahového testu NESPLNIL:

  1. výsledek hodnocení psa "N" v jakékoliv části povahového testu
  2. výsledek hodnocení psa 3x "0" v jakýchkoliv částech povahového testu
  3. psa nelze posoudit pro jeho nezvladatelnost
  4. psovod nerespektuje požadavky povahového testu
  5. pes se kdykoliv v průběhu bonitace projevoval agresivně, bázlivě nebo letargicky
  6. pes byl z posuzování vyloučen

 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus