Hovawart klub ČR

Hovawart klub ČR, z.s. je dobrovolným nepolitickým sdružením majitelů, chovatelů a příznivců psů plemene hovawart. Je to jediný specializovaný klub pro toto plemeno na území naší republiky.

Zabezpečuje propagaci plemene, zvyšování úrovně chovu a ochranu psů před týráním. Jeho hlavním účelem a předmětem činnosti je chov a další šlechtění psů plemene hovawart. Cílem chovu hovawartů v ČR je zejména zachování charakteristiky plemene dle schváleného standardu FCI a zvyšování kvality jedinců s ohledem na jejich pracovní a společenskou upotřebitelnost, dosažení co největší genetické variability, kvality exteriéru jedinců, minimalizaci zdravotních a povahových odchylek.

Členem klubu se může stát každý bez ohledu na státní příslušnost, osoby mladší 18 let pouze s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Vlastnictví hovawarta není podmínkou členství.

Klub každoročně pořádá svody mladých, bonitace a Klubové a Speciální výstavy. Klub pro své členy vydává klubový Zpravodaj, kde jsou uváděny důležité informace o dění v klubu a mimo jiné termíny klubových akcí, výsledky výstav a bonitací, informace o odchovech apod.

Pokud i vy máte zájem o toto krásné a inteligentní plemeno, můžete rozšířit řady členů klubu ještě před tím, než si štěně od konkrétního chovatele vyberete. Stačí vyplnit on-line přihlášku a nebo přihlášku ve formátu DOC, odeslat ji a zaplatit členské příspěvky. Přihlášku lze zpravidla získat také přímo od chovatele při odběru štěněte. Další informace a postup přihlášení naleznete v sekci Členství v klubu.

Údaje o klubu

Název Hovawart klub ČR, z.s.
Sídlo a zasílací adresa HwK ČR, z.s., Jeseniova 18/20, 779 00 Bystrovany
Registrační číslo na MVČR VSC/1-9599/92-R
IČO 48 13 59 09
Číslo účtu 2200611833/2010

Hovawart klub ČR je zastřešen Českým kynologickým svazem (ČKS), jehož prostřednictvím je členem Českomoravské kynologické unie (ČMKU) a potažmo tak i Mezinárodní kynologické federace (FCI). Klub se také po dvouleté kandidátské (čekatelské) lhůtě stal 26.8.2000 rovněž řádným členem Mezinárodní federace hovawartů IHF (Internationale Hovawart Föderation).

Z historie chovu hovawartů v ČR

Vlastní chov u nás, v tehdejší ČSFR, začal už před více než třiceti lety. Datuje se od 10.3.1986, kdy se v chovatelské stanici "z Páralovy zahrady" pana ing. Luďka Nováka narodil plavé feně Limě v. Elbflorenz historicky první vrh hovawartů.

Z počátku byl chov začleněn do Českého svazu chovatelů (ČSCH) a byl řízen panem Ing. Janem Findejsem. Časem však u nás obliba plemene začala značně stoupat, byly registrovány nové chovatelské stanice a přibývali další majitelé a příznivci hovawartů. Tím vznikla jednoznačně potřeba založení vlastního chovatelského klubu.

Po zhruba tříletém úsilí se dne 31.3.1990 na ustavující členské schůzi podařilo založit samostatný klub specializující se na plemeno hovawart. Na této schůzi byl rovněž zvolen první výbor, který pracoval v tomto složení: Ing. Luděk Novák (předseda), Taťána Nebeská (místopředsedkyně), Ing. Vratislav Kovář (poradce chovu), MUDr. Margita Kaisrová (jednatelka), PhDr. Luboš Trávníček (pokladník) a členové – Jaroslava Sedláčková, Miroslava Mervardová, Věra Malá a Ing. Jan Findejs. Revizní komise byla zvolena ve složení: Michaela Faiglová (předsedkyně), Jana Svobodová (člen), Květoslava Valušová (člen).

Později, s nárůstem počtu chovatelů, vyvstala potřeba nahradit pouze jediného poradce chovu Chovatelským kolegiem složeným z poradců chovu v čele s Hlavním poradcem chovu. První Hlavní poradkyní chovu se stala paní Jana Svobodová.

Dnes je Hovawart klub ČR, z.s. právnickou osobou, registrovanou Ministerstvem vnitra ČR pod č. j. VSC/1-9599/92-R dne 14.1.1992 a Českým statistickým úřadem pod IČO 48135909 dne 30.12.1992.

V současné době je chov našeho plemene na velmi slušné úrovni, srovnatelný s evropskou i celosvětovou špičkou, což dokazují ne malé a ne ojedinělé úspěchy našich vystavovatelů na výstavách v zahraničí včetně země původu. Na domácích klubových a speciálních výstavách bývá běžně přihlášeno kolem stovky hovawartů. Do dneška bylo odchováno přes 9 500 jedinců, ročně se počty zvyšují o cca 500 a v klubu je organizováno přibližně 400 členů z ČR i zahraničí.


© Hovawart klub ČR 2007 - 2023 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus