Chov

Chov hovawartů v ČR je kontrolovaný a jeho cílem je zejména zachování charakteristiky plemene dle schváleného standardu F.C.I. a zvyšování kvality jedinců plemene s ohledem na jejich upotřebitelnost v chovu. Vzhledem k tomu, že standard plemene řadí hovawarta mezi plemena pracovní, je třeba dbát nejen na zvyšování kvality exteriéru jedinců, ale také na minimalizaci zdravotních a povahových odchylek plemene, které by mohly vést k omezení pracovní upotřebitelnosti jedinců a případně i plemene jako celku.

Základem kontrolovaného chovu je selekce jedinců využitelných v chovu, způsob plemenitby a výběr vhodných partnerů pro plemenitbu s cílem dosáhnout co největší genetické variability populace hovawartů v ČR.

Chov se řídí obecně závaznými předpisy platnými v ČR (bonitační řád, zápisní řád ČMKU, zápisní řád HwK), přičemž nejvyšším orgánem kontroly chovu HW je Hlavní poradce chovu, resp. Chovatelské kolegium.

Cíle chovu

Zdraví

 • zachovat maximálně 5% příbuznost
 • podporovat využívání co nejširšího spektra plemeníků s prihlédnutím k jejich plemenné hodnotě
 • aktivně se podílet na rozšiřování genetické základny – podporovat využívání zahraničních plemeníků pod vedením PCH pro zahraniční krytí (individuální konzultace)
 • zveřejňovat výsledky vyšetření DKK
 • zveřejňovat výsledky dalších vyšetření chovných jedinců
 • koordinovat kroky vedoucí ke snížení výskytu DKK (konzultace nezávislými odborníky-specialisty)
 • sledovat zdravotní stav populace
 • v případě potvrzeného výskytu dědičně vázaného onemocnění konzultovat s pomocným orgánem klubu (veterin.lékaři) vhodnost vyřazení jedince či jedinců z chovu, konzultovat doporučení vhodných vyšetření
 • osvěta chovatelů a majitelů - besedy s odborníky, specialisty, informace na internetu v klubovém Zpravodaji

Povaha

 • posuzování povahy při bonitaci rozhodčím z výkonu
 • přísná selekce jedinců s nevyrovnanou povahou, případně jejich omezování v chovu
 • striktně spojovat nevyrovnané povahy s povahou vyrovnanou
 • podporovat pracovní využití HW
 • besedy s chovateli a majiteli HW

Exteriér

 • řídit se platným standardem F.C.I.
 • sledovat častější výskyt výrazných odchylek od standardu a zavádět účinná chovatelská opatření

© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus