Zápisní řád HwK ČR

Uvedený zápisní řád je platný od 20. 6. 2020. Přehled předchozích řádů naleznete na stránce Stanovy a řády.

1 Úvodní ustanovení

 • 1.1
  Zápisní řád (ZŘ) v souladu s posláním klubu je základní normou pro chov a další šlechtění psů plemene HOVAWART (Hw) v rámci platného plemenného standardu na území celé ČR. Chovat lze jen prostřednictvím Hovawart klubu ČR, z.s. (dále jen klub), který je garantem regulérnosti chovu vůči ČMKU.
 • 1.2
  Zápisní řád je zpracován v souladu s předpisy FCI a ČMKU. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI, včetně všech platných usnesení, jakožto vyšší závazné normy.
 • 1.3
  Zápisní řád je závazný pro všechny členy klubu a pro nečleny klubu, kterým je na základě smlouvy poskytnut chovatelský servis.

2 Chov a jeho řízení

 • 2.1
  Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní plemenné znaky, typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. Chov musí směřovat k udržení standardu, potlačování výskytu geneticky vázaných vad a chorob, všech dle standardu diskvalifikujících vad a s důrazem na zachování a podporu pracovních vlastností plemene.
 • 2.2
  Do chovu nejsou připuštěni jedinci, kteří mají nebo měli vadu uváděnou jako vylučující z chovu podle standardu plemene, ať už jde o vadu geneticky podmíněnou či nikoliv. Dále jsou vyloučeni jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní či bázliví.
 • 2.3
  Druh chovu – čistokrevná plemenitba, způsob – kontrolovaný. Klub stanovuje základní pravidla a podmínky pro chov plemene hovawart, za svůj chov zodpovídá chovatel.

3 Chovatel, majitel chovného psa

 • 3.1
  Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba vlastnící daného jedince a je uvedená v průkazu původu. Držitelem chovného jedince je buď majitel nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou. Chovatel je osoba vlastnící název chovatelské stanice ČMKU.
 • 3.2
  Každou změnu ve vlastnictví, spoluvlastnictví či držení chovného jedince, jeho úhyn a podobně musí majitel (v případě změn vlastnictví nový majitel) oznámit do 15 dnů hlavnímu poradci chovu dále jen HPCH) a plemenné knize.
 • 3.3
  V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit HPCH a plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

4 Chovní jedinci

 • 4.1
  Chovní jedinci jsou psi a feny, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný českou plemennou knihou uznanou FCI, jsou zařazeni do chovu po splnění všech klubem stanovených podmínek a jsou zapsaní na plemenné knize v evidenci chovných jedinců. Splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad, který je nedílnou součástí konkrétního psa.
 • 4.2
  Pro ověření identity chovných jedinců je klub oprávněn nařídit odebrání vzorků pro ověření původu, v takovém případě hradí náklady klub. Majitel je povinen umožnit odebrání vzorku svých jedinců pro určení původu v případě, že poradce chovu, majitel krycího psa, případně jiná osoba o takové ověření původu požádá a žádost zdůvodní. Pokud vznikne oprávněná pochybnost o původu štěňat, musí chovatel na žádost HPCH nechat odebrat jejich DNA na ověření původu. Prokáže-li se u vrhu nesoulad v původu, hradí veškeré náklady chovatel. Jedinec, jehož původ nesouhlasí, je plemennou knihou označen v průkazu původu jako nechovný.

5 Podmínky chovnosti

 • 5.1
  Základními podmínkami pro uznání jedince do chovu jsou:

  • platný průkaz původu – u importovaných jedinců včetně přeregistrace v české plemenné knize
  • označení čipem příp. čitelné tetovací číslo pro kontrolu totožnosti. Čip musí být uveden v průkazu původu
  • splněný svod mladých ve věku od 6 měsíců, nejlépe do stáří 15 měsíců. U jedinců importovaných ve stáří více jak 20 měsíců se svod mladých nepožaduje, pokud ani jeden z rodičů není nebo nebyl zapsaný v české plemenné knize
  • výsledek vyšetření dysplazie kyčelního kloubu (DKK) max. HD B a zápis výsledku vyhodnocení DKK do průkazu původu, provedený plemennou knihou (musí být provedeno před podáním přihlášky na bonitaci). Psi s DKK HD-B mohou mít max. 3 krytí, nezapočítává se krytí neúspěšné a zahraniční.
  • získání výstavního ocenění min. velmi dobrý ve třídách otevřených jedincům nad 15 měsíců na klubové nebo speciální výstavě, pořádané HwK ČR, z.s. Výstavní ocenění musí být zapsáno v průkazu původu před podáním přihlášky na bonitaci.
  • absolvování bonitace pořádané HwK ČR, z.s. s výsledkem chovný nebo chovný s omezením, na kterou se lze přihlásit až po splnění výše uvedených podmínek a v minimálním stáří s tolerancí 14 dnů: pes – 24 měsíců, fena – 20 měsíců
 • 5.2
  Druhy chovnosti:

  • chovný
  • chovný s omezením
  • nechovný
  • nezařazen
 • 5.3
  Podmínkou pro zařazení do chovu (chovný, chovný s omezením) je výsledek povahového testu s hodnocením SPLNIL. Podmínky pro třídy chovnosti upřesňuje bonitační řád.

 • 5.4
  Zrušeno

 • 5.5
  Využitelnost jedinců v chovu je následující:

  • jedinci s výsledkem DKK HD B mohou být využiti jen ve spojení s jedinci s výsledkem DKK HD A. Psům se nezapočítává krytí neúspěšné a zahraniční.
  • výsledek bonitace "chovný" - bez omezení, dle zásad platných řádů
  • výsledek bonitace "chovný s omezením" - dle zásad platných řádů a zadaného omezení, spojení pouze s jedincem, jehož výsledek bonitace je "chovný"
 • 5.6
  Importovaní chovní jedinci musí před použitím v chovu úspěšně absolvovat bonitaci pořádanou Hovawart klubem ČR, z.s. a dle rozhodnutí chovatelského kolegia případně i vyhodnocení DKK. Do splnění podmínek pro účast na bonitaci se uznává výstavní ocenění získané z klubové nebo speciální výstavy pořádané pod FCI v členských zemích IHF.
 • 5.7
  Výsledek bonitace chovný, chovný s omezením, nechovný se zapisuje do průkazu původu ihned po bonitaci. Evidenci chovnosti v plemenné knize si zajistí každý majitel chovného jedince ihned po bonitaci sám – jinak nelze jedince v chovu použít.
 • 5.8
  V chovu nelze využívat chovného jedince, pokud se u jeho potomků objeví prokazatelně geneticky vázané vady, nemoci či zdravotní potíže nebo se u nich vyskytnou hrubé vady oproti standardu.

6 Krycí listy

 • 6.1
  Krycí list (KL) je prvotní dokument potvrzující, že skutečně došlo ke spojení mezi uvedenými chovnými jedinci. Osoby podepisující KL jsou osobně zodpovědné za pravdivost údajů uvedených v KL. V případě inseminace k těmto osobám přistupuje ještě i veterinární lékař, který ji provedl. Řádně vyplněný a podepsaný KL je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.
 • 6.2
  KL vystavuje poradce chovu na základě písemné žádosti chovatele nejpozději do 30 dní od doručení žádosti, pokud se nedohodnou jinak. Vystavení krycího listu podléhá poplatku dle poplatkové listiny, doklad o zaplacení je součástí žádosti o vystavení KL.
 • 6.3
  Platnost KL je maximálně 6 měsíců od data vystavení. Poté je povinností chovatele vrátit KL.
 • 6.4
  Chovatel má právo na výběr krycího psa. Do žádosti o KL uvádí chovatel vlastní návrhy 1-3 krycích psů pro svou fenu, případně požádá poradce chovu o jejich navržení. Poradce chovu má právo z odůvodněných chovatelských příčin nedoporučit krytí psem na návrh chovatele, i když bude pes uveden na KL a spojení bude splňovat zásady chovu uvedené v tomto ZŘ. V případě, že chovatelem navrhované spojení by bylo v rozporu se zásadami tohoto ZŘ, má poradce chovu povinnost psa na KL neuvést s písemným odůvodněním, které zašle chovateli. Poradce chovu musí uvést na KL tři chovné psy vhodné pro fenu, pokud se nedohodne s chovatelem jinak, ze kterých si pak chovatel vybere sám. V případě neshody mezi chovatelem a PCH rozhodne o spojení HPCH.
 • 6.5
  Základní zásady pro vystavení KL:
  • využitelnost jedinců v chovu dle bodu 5.5. zápisního řádu
  • příbuznost max. 5% (počítáno na 5 generací)
  • po porodu lze chovnou fenu krýt nejdříve v termínu tak, aby od data úspěšného krytí uplynulo min. 11 měsíců. Za dodržení termínu je odpovědný chovatel.
  • chovný pes smí mít v prvních dvou letech po uchovnění nejvýše 5 krytí za rok, nezapočítává se krytí neúspěšné a zahraniční. Za dodržení je odpovědný majitel psa.
  • jeden z rodičů plánovaného spojení musí mít DNA test na degenerativní myelopatii (DM) s negativním výsledkem (DM N/N).
  • chovní jedinci, kteří jsou potencionální přenašeči nestandardní barvy (výskyt nestandardní barvy nebo testem zjištěný přenašeč u předků, sourozenců nebo potomků), musí mít provedený DNA test na lokus D. Jedinci s výsledkem testu (d/d) nesmí být využíváni v chovu. Jedinci s výsledkem testu D/d mohou být dále využívaní v chovu pouze v případě, že jejich protějšek ve spojení bude mít provedený test na lokus D s výsledkem D/D.

 • 6.6
  Poradce chovu zasílá chovateli KL ve dvou vyhotoveních. Vyplněné a oběma stranami (popř. veterinářem) podepsané krycí listy si chovatel pečlivě uschová, kopii zasílá poradci chovu do 3 dnů po krytí. Pro zahraniční krytí se vystavuje o 1 KL více – pro majitele psa. Krycí list musí být vyplňován i tehdy, když oba chovní jedinci patří stejnému majiteli, případně držiteli.
 • 6.7
  Zahraniční krytí chovného psa se řídí podmínkami klubu zahraničního chovatele, vždy však na základě vystaveného KL.
 • 6.8
  Podmínky zahraničního krytí nebo krytí zapůjčeným psem musí splňovat stejná kritéria jako při domácím krytí, byť by se v cizině některé podmínky běžně nesledovaly. Majitel feny je povinen již při žádosti o KL předložit kopii PP psa a doklady osvědčující splnění všech podmínek chovnosti HwK ČR, z.s. (pokud tak neučiní klub místo něho). Mezi zeměmi IHF nutno dodržovat zvláštní postup při zajišťování krytí prostřednictvím HPCH.

7 Krytí

 • 7.1
  Ke krytí smí dojít jen mezi jedinci zdravými, kteří jsou v dobré kondici a jsou uvedeni v KL. Je nepřípustné, aby majitel psa umožnil krytí, aniž by mu byl předložen krycí list. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden na krycím listu.
 • 7.2
  Majitel chovného psa musí vést knihu krytí.
 • 7.3
  Dojde-li k nežádoucímu krytí feny a následnému vrhu štěňat z tohoto krytí, musí být tento vrh nahlášen písemně HPCH spolu s potřebným vysvětlením. Vrh se započítává do řádných vrhů. Každý případ bude chovatelské kolegium řešit individuálně.
 • 7.4
  Při opakovaném nežádoucím krytí se majitel feny bude hodnotit, jakoby takto kryl úmyslně a bude proti němu zavedeno kárné řízení, případně podán návrh na ČMKU na zrušení jeho chovatelské stanice.

8 Vrh

 • 8.1
  Chovatel je povinen zaslat poradci chovu a HPCH do 5 dnů po narození hlášení vrhu. Ve stáří štěňat 2 – 3 týdny nahlásí plemenné knize narození štěňat na formuláři hlášení vrhu.
 • 8.2
  Chovatel je povinen zabezpečit péči o fenu a vrh na takové úrovni, aby byl zaručen zdárný fyzický i psychický vývoj štěňat a fena při tom nestrádala. Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici. Při větším počtu narozených štěňat je chovatel povinen zajistit náhradní výživu nebo zajistit pomocnou kojnou fenu. Paspárky (pátý prst na pánevní končetině psa) se odstraňují ihned po porodu, nejpozději do 3 dnů věku štěňat. Povinností chovatele je provádět opakovaně odčervení štěňat a vakcinaci proti virovým onemocněním.
 • 8.3
  Kontroly vrhu provádí poradce chovu, případně kontrolor vrhu, kterého určí HPCH. První kontrola je nepovinná a provádí se do 7 dnů života štěňat na základě žádosti chovatele. Druhá povinná kontrola se provádí zpravidla v 6. – 7. týdnu života štěňat. Štěňata musí být před kontrolou vrhu označena čipem nebo tetováním. Chovatel si musí zajistit čtečku čipů pro možnost kontroly identity při prodeji štěňat novým majitelům. Označení celého vrhu tetováním je povolené, dokud je umožněno dle Směrnice pro označování štěňat ČMKU. Chovatel oznamuje plemenné knize narození štěňat na formuláři Žádanka o tetovací čísla. Tetuje se do levého ucha.

  • Při kontrole vrhu vystavuje poradce společně s chovatelem zápis o kontrole vrhu, v němž jsou všechna štěňata jednotlivě popsána, upozorněno eventuálně na již zřejmé odchylky v exteriéru, posouzeny celkové chovatelské podmínky, posouzen stav feny a provedeno závěrečné hodnocení s uvedením data, od kterého může chovatel předat štěňata novým majitelům. Zápis o kontrole vrhu se vyhotovuje ve dvojím provedení, jeden originál si převezme PCH a druhý zůstává chovateli.
  • Minimální hmotnost štěněte při prodeji je 5,0 kg.
  • Minimální stáří pro odběr štěňat je 50 dnů a více – vždy však musí být předem provedena kontrola vrhu a konkrétní den stanoven (dle stavu vrhu) v zápise o kontrole.
 • 8.4
  Poradce je oprávněn požadovat odstranění zjištěných závad a popř. určit i další kontroly vrhu dle potřeby nebo provést nahodilou kontrolu až do odstranění závad. Neodstranil-li chovatel nedostatky zcela, nebo odmítne-li respektovat kontroly a doporučení poradce chovu, vystavuje se nebezpečí zahájení kárného řízení. Poradce chovu může provést kontrolu vrhu i mimo stanovené termíny.
 • 8.5
  Kontroly vrhu se provádí na náklady chovatele podle podmínek stanovených klubem. Chovatel může v odůvodněných případech požádat HPCH o souhlas s provedením kontroly vrhu veterinárním lékařem. Kontrolu vrhu veterinářem nelze povolit u chovatele, který má první vrh plemene hovawart. Chovatel spolu s veterinárním lékařem vyplní všechny formuláře, které obdrží od poradce chovu a jsou potřebné k zápisu štěňat do plemenné knihy. Vyplněné formuláře pak chovatel na vlastní náklady zašle hlavnímu poradci chovu. Za správnost vyplnění odpovídá chovatel, v případě nedostatků hradí veškeré vzniklé vedlejší náklady.
 • 8.6
  Štěně novému majiteli předává chovatel v místě odchovu štěňat, v krajním případě nejbližší rodinný příslušník.
 • 8.7
  Při předání je povinností chovatele:

  • seznámit nového majitele s identifikací jedince a do doby vystavení průkazu původu předat základní údaje o jedinci, rodičích a chovatelské stanici
  • seznámit nového majitele s průběhem kontroly vrhu poradcem, upozornit ho zejména na zjištěné odchylky, které by mohly snížit chovnou hodnotu jedince
  • podat informace o dosavadním způsobu krmení, odčervení a vakcinaci – předat Pas zvířete v zájmovém chovu nebo očkovací průkaz
  • předat kontakt na HwK ČR, z.s.
 • 8.8
  Povinností chovatele je vést knihu odchovů.
 • 8.9
  Povinností chovatele je předat podepsané průkazy původu novým majitelům bez zbytečného odkladu poté, co je obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU. Průkaz původu je nedílným příslušenstvím jedince a je zahrnut v ceně (i daru) štěněte. Zadržování průkazu původu z jakéhokoliv důvodu je nepřípustné.

9 Vývoz

 • 9.1
  Při vývozu jedince je chovatel povinen požádat příslušnou plemennou knihu o vystavení exportního průkazu původu (úmluva FCI). U štěňat lze řešit současně s přihláškou štěňat. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.

10 Závěrečná ustanovení

 • 10.1
  Majitel jedince zodpovídá za včasné a řádné úhrady veškerých poplatků spojených s chovatelskou činností.
 • 10.2
  U výsledků vyšetření a testů zapisovaných do databáze klubu musí být na zaslaných dokumentech uvedená přesná identifikace jedince, minimálně jméno psa/feny včetně chovatelské stanice a číslo čipu.
 • 10.3
  Porušením ustanovení tohoto zápisního řádu se člen klubu vystavuje nebezpečí kárného řízení.
 • 10.4
  Tento zápisní řád vstupuje v platnost 2. 4. 2023.

© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus