Zápisní řád HwK ČR

Ke stažení

Uvedený zápisní řád je platný od 1.4.2009. Přehled předchozích řádů naleznete na stránce Stanovy a řády.

1 Úvodní ustanovení

 • 1.1
  Zápisní řád (ZŘ) v souladu s posláním klubu slouží pro řízení chovu a další šlechtění psů plemene HOVAWART (Hw) v rámci platného plemenného standardu na území celé ČR. Chovat lze jen prostřednictvím Hovawart klubu ČR, z.s. (dále jen klub), který je garantem regulérnosti chovu vůči ČMKU.
 • 1.2
  Zápisní řád je zpracován v souladu s předpisy FCI a ČMKU. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení Zápisního řádu ČMKU a Mezinárodního chovatelského řádu FCI, včetně všech platných usnesení, jakožto vyšší závazné normy.
 • 1.3
  Zápisní řád je závazný pro všechny členy klubu a pro nečleny klubu, kterým je na základě smlouvy poskytnut chovatelský servis.

2 Chov a jeho řízení

 • 2.1
  Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní plemenné znaky, typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické. Chov musí být řízen ve smyslu potlačování výskytu geneticky vázaných vad a chorob, všech dle standardu diskvalifikujících vad a s důrazem na zachování a podporu pracovních vlastností plemene.
 • 2.2
  Do chovu nejsou připuštěni jedinci, kteří mají nebo měli vadu uváděnou jako vylučující z chovu podle standardu plemene, ať už jde o vadu geneticky podmíněnou či nikoliv. Dále jsou vyloučeni jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní či bázliví.
 • 2.3
  Druh chovu – čistokrevná plemenitba, způsob – kontrolovaný. Za řízení chovu zodpovídá chovatelské kolegium složené z poradců chovu.
 • 2.4
  Podmínky a pravidla chovu a ustájení psů upravuje Řád ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie, schválený ÚKOZ dne 23.2.2006 pod č .j. 3523/2005-11020. V souladu s tímto řádem je výbor klubu, na základě návrhu chovatelského kolegia, oprávněn stanovit základní podmínky pro chov hovawartů (ustájení, hygiena, výživa, zacházení a pod.).

3 Chovatel, majitel chovného psa

 • 3.1
  Chovatel i majitel chovného jedince musí být členem klubu nebo jako nečlen musí mít uzavřenou smlouvu s HwK ČR, z.s.
 • 3.2
  Každou změnu ve vlastnictví, spoluvlastnictví či držení chovného jedince, jeho úhyn a podobně musí majitel (v případě změn vlastnictví nový majitel) oznámit do 15 dnů písemně HPCH a plemenné knize.

4 Chovní jedinci

 • 4.1
  Chovní jedinci jsou ti, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný českou plemennou knihou uznanou FCI (dále jen plemenná kniha) a byli zařazeni do chovu po splnění všech klubem stanovených podmínek. Chovný jedinec musí být zapsán v evidenci chovnosti v plemenné knize. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad, který je nedílnou součástí konkrétního psa.
 • 4.2
  Pro ověření identity chovných jedinců je klub oprávněn nařídit odebrání vzorků pro ověření původu, v takovém případě hradí náklady klub. Majitel je povinen umožnit odebrání vzorku svých jedinců pro určení původu v případě, že poradce chovu, majitel krycího psa, případně jiná osoba o takové ověření původu požádá a žádost zdůvodní. Pokud vznikne oprávněná pochybnost o původu štěňat, musí chovatel po zdůvodněné žádosti poradce chovu nechat ověřit původ. Prokáže-li se nesoulad v původu, hradí veškeré náklady chovatel a jedinec je plemennou knihou označen v průkazu původu jako nechovný.

5 Podmínky chovnosti

 • 5.1
  Základními podmínkami pro uznání jedince do chovu jsou:

  • platný průkaz původu – u importovaných jedinců včetně přeregistrace v české plemenné knize
  • čitelné tetovací číslo nebo označení čipem pro kontrolu totožnosti
  • splněný svod mladých ve věku od 6 měsíců, nejlépe do stáří 15 měsíců. U jedinců importovaných ve stáří více jak 20 měsíců se svod mladých nepožaduje, pokud ani jeden z rodičů není nebo nebyl zapsaný v české plemenné knize
  • zápis výsledku vyhodnocení DKK do průkazu původu, provedený Plemennou knihou (musí být provedeno před podáním přihlášky na bonitaci) s těmito parametry: pes 0/0 (HD-A), fena max. do 1/1 (HD-B)
  • získání výstavního ocenění min. velmi dobrý ve třídách otevřených jedincům nad 15 měsíců na výstavě, pořádané pod ČMKU se zadáváním min. CAC. Výstavní ocenění musí být zapsáno v průkazu původu před podáním přihlášky na bonitaci.
  • absolvování bonitace pořádané HwK ČR, z.s. s výsledkem chovný nebo chovný s omezením, na kterou se lze přihlásit až po splnění výše uvedených podmínek a v minimálním stáří s tolerancí 14 dnů: pes - 24 měsíců, fena - 20 měsíců
 • 5.2
  Druhy chovnosti:

  • chovný
  • chovný s omezením
  • nechovný
  • nezařazen
 • 5.3
  Podmínkou pro zařazení do chovu (chovný, chovný s omezením) je výsledek povahového testu s hodnocením SPLNIL, podmínky pro třídy chovnosti upřesňuje bonitační řád.

 • 5.4
  Zvýšení chovnosti:

  • Po splnění všech podmínek pro zařazení do vyšší třídy, zašle majitel chovného jedince HPCH žádost o zvýšení chovnosti, ke které připojí kopii průkazu původu, ve kterém jsou zapsány potřebné výstavy a zkoušky.
 • 5.5
  Využitelnost jedinců v chovu je následující:

  • feny s DKK 1. stupně (HD-B) mohou mít max. 3 vrhy
  • výsledek bonitace "chovný" - bez omezení, dle zásad platných řádů
  • výsledek bonitace "chovný s omezením" - dle zásad platných řádů a zadaného omezení, spojení pouze s jedincem, jehož výsledek bonitace je "chovný"
 • 5.6
  Importovaní chovní jedinci musí před použitím v chovu úspěšně absolvovat naši bonitaci a dle rozhodnutí chovatelského kolegia případně i vyhodnocení DKK.
 • 5.7
  Výsledek bonitace chovný, chovný s omezením, nechovný se zapisuje do průkazu původu ihned po bonitaci. Evidenci chovnosti v plemenné knize si zajistí každý majitel chovného jedince ihned po bonitaci sám - jinak nelze jedince v chovu použít.
 • 5.8
  Z chovu lze vyloučit i uchovněného jedince, pokud se u jeho potomků objeví geneticky vázané vady či zdravotní potíže nebo se u nich vyskytnou hrubé vady oproti standardu.

6 Krycí listy

 • 6.1
  KL je prvotní dokument potvrzující souhlas klubu se spojením a zároveň jde o svědecké potvrzení, že k navrženému spojení skutečně došlo mezi uvedenými partnery. Osoby podepisující KL jsou osobně zodpovědné za pravdivost údajů uvedených v KL. V případě inseminace k těmto osobám přistupuje ještě i veterinární lékař, který ji provedl. Řádně vyplněný a podepsaný KL je dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazu původu.
 • 6.2
  KL vystavuje poradce chovu na základě písemné žádosti chovatele nejpozději do 30 dní od doručení žádosti. Vystavení krycího listu podléhá poplatku, doklad o zaplacení je součástí žádosti o vystavení KL. Při doručení žádosti v kratším termínu než 4 týdny před plánovaným krytím může být v odůvodněných případech vystaven za vyšší poplatek expresní KL.
 • 6.3
  Platnost KL je 6 měsíců od data vystavení. Poté je povinností chovatele vrátit KL s oznámením, proč KL nebyl využit.
 • 6.4
  Chovatel má právo na výběr krycího psa. Do žádosti o KL uvádí chovatel vlastní návrhy 1-3 krycích psů pro svou fenu, případně požádá poradce chovu o jejich navržení. V případě, že chovatelem navrhované spojení by bylo v rozporu se zásadami tohoto ZŘ, má poradce chovu povinnost psa na KL neuvést s písemným odůvodněním, které zároveň s KL zašle chovateli. Poradce chovu musí uvést na KL tři chovné psy vhodné pro fenu, pokud se nedohodne s chovatelem jinak, ze kterých si pak chovatel vybere sám. V případě neshody mezi chovatelem a PCH rozhodne o spojení HPCH.
 • 6.5
  Základní zásady pro vystavení KL:

  • příbuznost max. 5 %
  • po porodu lze chovnou fenu krýt nejdříve v termínu tak, aby od data úspěšného krytí uplynulo min. 11 měsíců. Za dodržení termínu je odpovědný chovatel.
  • chovný pes smí mít v prvních dvou letech po uchovnění nejvýše 5 krytí za rok, nezapočítává se krytí neúspěšné a zahraniční. Za dodržení je odpovědný majitel psa.
 • 6.6
  Poradce chovu zasílá chovateli KL dvojmo. První KL, náležitě vyplněný a oběma stranami (popř. i inseminátorem) podepsaný, vrací chovatel poradci chovu do 3 dnů po krytí. Druhý KL zašle chovatel poradci chovu do 5 dnů po narození štěňat zároveň s hlášením o vrhu. Druhé hlášení o vrhu zasílá chovatel do 5 dnů po narození štěňat hlavnímu poradci chovu. Pro zahraniční krytí se vystavuje o 1 kopii KL více – pro majitele psa. Krycí list musí být vyplňován i tehdy, když oba chovní jedinci patří stejnému držiteli.
 • 6.7
  Zahraniční krytí chovného psa se řídí podmínkami klubu zahraničního chovatele, vždy však na základě vystaveného KL. Kopii vyplněného KL a kopii průkazu původu feny je držitel psa povinen zaslat HPCH do 5 dnů po uskutečněném krytí.
 • 6.8
  Podmínky zahraničního krytí nebo krytí zapůjčeným psem musí splňovat stejná kriteria jako při domácím krytí, byť by se v cizině některé podmínky běžně nesledovaly. Majitel feny je povinen již při žádosti o KL předložit kopii PP psa a doklady osvědčující splnění všech podmínek chovnosti HwK ČR, o.s. (pokud tak neučiní klub místo něho). Mezi zeměmi IHF nutno dodržovat zvláštní postup při zajišťování krytí prostřednictvím HPCH nebo jiného klubem pověřeného člena.

7 Krytí

 • 7.1
  Ke krytí smí dojít jen mezi jedinci zdravými, kteří jsou v dobré kondici a jsou uvedeni v KL. Je nepřípustné, aby majitel psa umožnil krytí, aniž by mu byl předložen krycí list.
 • 7.2
  Majitel chovného psa musí vést knihu krytí.
 • 7.3
  Dojde-li k nežádoucímu krytí feny a následnému vrhu štěňat z tohoto krytí, musí být tento vrh nahlášen písemně HPCH spolu s potřebným vysvětlením. Vrh se započítává do řádných vrhů. Každý případ bude chovatelské kolegium řešit individuálně.
 • 7.4
  Při opakovaném nežádoucím krytí se majitel feny bude hodnotit jakoby takto kryl úmyslně a bude proti němu zavedeno kárné řízení, případně podán návrh na ČMKU na zrušení jeho chovatelské stanice.

8 Vrh

 • 8.1
  Chovatel je povinen zabezpečit péči o fenu a vrh na takové úrovni, která je eventuelně specifikována samostatnou klubovou normou, ale v každém případě tak, aby byl zaručen zdárný fyzický i psychický vývoj štěňat a fena při tom nestrádala. Pokud fena není schopna kojením plně štěňata nasytit, je povinností chovatele zajistit kojnou fenu nebo odpovídající náhradní řešení.
 • 8.2
  Povinností chovatele je provádět opakovaně odčervení štěňat a vakcinaci proti virovým onemocněním.
 • 8.3
  Kontroly vrhu provádí poradce chovu, případně kontrolor vrhu, kterého určí HPCH. První kontrola je nepovinná a provádí se do 7 dnů života štěňat na základě žádosti chovatele. Druhá povinná kontrola se provádí zpravidla v 6.–7. týdnu života štěňat.

   

  • Štěňata musí být před kontrolou vrhu označena tetováním nebo čipováním, vždy však celý vrh jednotně. Tetuje se do levého ucha. Pokud chovatel označuje štěňata pouze čipem, musí si zajistit čtečku pro možnost kontroly identity štěňat při prodeji štěňat novým majitelům. Označení vrhu jen čipováním bude v platnosti po uzavření dohody s plemennou knihou.
  • Při kontrole vrhu vystavuje poradce společně s chovatelem zápis o kontrole vrhu, v němž jsou všechna štěňata jednotlivě popsána, upozorněno eventuelně na již zřejmé vady, posouzeny celkové chovatelské podmínky, posouzen stav feny a provedeno závěrečné hodnocení s uvedením data, od kterého může chovatel předat štěňata novým majitelům.
  • Minimální hmotnost štěněte při prodeji je 5,0 kg.
  • Minimální stáří pro odběr štěňat je 50 dnů a více – vždy však musí být předem provedena kontrola vrhu a konkrétní den stanoven (dle stavu vrhu) v zápise o kontrole.
  • Pro vydání průkazů původů si poradce chovu musí odvést (případně chovatel zasílá poradci chovu, pokud kontrolu vrhu provedl veterinář) nutné řádně vyplněné doklady: Přihláška k zápisu štěňat ve dvojím vyhotovení, Kontrolní tetovací pásek s razítkem a podpisem tetovače, Tetovací značky – přidělené a originál zápisu o kontrole vrhu.
  • Poradce při kontrole předá chovateli kopii zápisu o kontrole vrhu.
 • 8.4
  Poradce je oprávněn požadovat odstranění zjištěných závad a popř. určit i další kontroly vrhu dle potřeby nebo provést nahodilou kontrolu až do odstranění závad. Neodstranil-li chovatel nedostatky zcela, nebo odmítne-li respektovat kontroly a doporučení poradce chovu, vystavuje se nebezpečí zahájení kárného řízení.. Poradce chovu může provést kontrolu vrhu i mimo stanovené termíny.
 • 8.5
  Kontroly vrhu se provádí na náklady chovatele podle podmínek stanovených klubem. Chovatel může v odůvodněných případech požádat HPCH o souhlas s provedením kontroly vrhu veterinárním lékařem. Chovatel spolu s veterinárním lékařem vyplní všechny formuláře, které obdrží od poradce chovu a jsou potřebné k zápisu štěňat do plemenné knihy. Vyplněné formuláře pak chovatel na vlastní náklady zašle hlavnímu poradci chovu. Za správnost vyplnění odpovídá chovatel, v případě nedostatků hradí veškeré vzniklé vedlejší náklady.
 • 8.6
  Štěně novému majiteli předává chovatel v místě odchovu štěňat, v krajním případě nejbližší rodinný příslušník.
 • 8.7
  Při předání je povinností chovatele:

  • seznámit nového majitele s identifikací jedince a do doby vystavení průkazu původu předat základní údaje o jedinci, rodičích a chovatelské stanici
  • seznámit nového majitele s průběhem kontroly vrhu poradcem, upozornit ho zejména na zjištěné nedostatky, které by mohly snížit chovnou hodnotu jedince
  • podat informace o dosavadním způsobu krmení, odčervení a vakcinaci – předat očkovací průkaz
  • předat kontakt na HwK ČR, o.s.
 • 8.8
  Povinností chovatele je vést knihu odchovů.
 • 8.9
  Povinností chovatele po obdržení průkazů původů z plemenné knihy je jejich neprodlené rozeslání všem novým majitelům štěňat. Průkaz původu je nedílným příslušenstvím jedince a je zahrnut v ceně (i daru) štěněte. Zadržování průkazu původu z jakéhokoliv důvodu je nepřípustné.

9 Vývoz

 • 9.1
  Při vývozu jedince je chovatel povinen požádat příslušnou plemennou knihu o vystavení exportního průkazu původu (úmluva FCI). U štěňat lze řešit současně s přihláškou štěňat. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.

10 Závěrečná ustanovení

 • 10.1
  Majitel jedince zodpovídá za včasné a řádné úhrady veškerých poplatků spojených s chovatelskou činností.
 • 10.2
  Porušením ustanovení tohoto zápisního řádu se člen klubu vystavuje nebezpečí kárného řízení.
 • 10.3
  Tento zápisní řád vstupuje v platnost 1.4.2009.

© Hovawart klub ČR 2007 - 2019 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus