Jedeme na výstavu

Další informace

Termíny výstav

Jestliže jste se rozhodli, že byste chtěli svého pejska prezentovat na výstavách, přečtěte si několik následujících rad a seznamte se s pojmy, souvisejícími s výstavním kláním.

Podmínky výstav na území ČR upravuje Výstavní řád ČMKU, který vychází z Výstavního řádu FCI.

Druhy výstav

Podle rozsahu a místa pořádání se výstavy dělí na:

 • oblastní a krajské
 • klubové (se zadáváním titulů CAC, CAJC)
 • speciální (se zadáváním titulů CAC, CAJC)
 • národní (se zadáváním titulů CAC, CAJC)
 • mezinárodní (se zadáváním titulů CAC, CAJC, CACIB - FCI) Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní rád FCI.

Rozdělení psů do tříd

Pes smí být na jedné výstavě přihlášen jen do jedné třídy. Ve třídách soutěží zvlášť psi a feny.

Třídy povinné

 • třída mladých - 9 - 18 měsíců
 • třída otevřená - od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
 • třída pracovní - od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampión krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění podmínek pro třídu pracovní u hovawartů na MVP musí být doloženo velkým certifikátem. Vystavují jej organizace pověřené ČMKU nebo přímo ČMKU na základě protokolu o vykonané zkoušce.
 • třída šampiónů - od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampión, nebo šampióna některé ze členských zemí FCI.
 • třída veteránů - od 8 let.
 • třída vítězů - od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampiónů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampióna, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

Dále mohou být otevřeny:

 • třída štěňat 4 – 6 měsíců
 • třída dorostu 6 - 9 měsíců
 • mezitřída 15 - 24 měsíců
 • třída čestná – od 15 měsíců, je otevírána pouze na klubových, speciálních a národních výstavách, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna či titulem Klubový vítěz, Národní vítěz nebo Vítěz speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka a pořadí. Výborný 1 se nemůže účastnit soutěže o Vítěze plemene.
 • třída mimo konkurenci – od 15 měsíců, v této třídě je možné vystavit psy bez nároku na klasifikaci a pořadí.

Počet CACIB pro jednotlivá plemena stanovuje FCI. Počet CAC a CAJC pro jednotlivá plemena stanovuje řád pro udělování titulu Český šampión a Český Junior šampión, které jsou k přečtení na stránkách ČMKU.
Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

K přihlášce na výstavu musí být přiložena úplná a čitelná fotokopie obou stran průkazu původu hlášeného
jedince. V případě, že získané tituly opravňující pro zařazení do třídy šampiónů (vítězů) nebo certifikát o
absolvování předepsané zkoušky pro třídu pracovní nejsou řádně doloženy, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Shrnutí

Je třeba si ujasnit a znát

 • Propozice
 • Místo a termín konání výstavy
 • Výši výstavního poplatku
 • Termín 1./2. uzávěrky – pozor: při 2. uzávěrce bývají výstavní poplatky vyšší!
 • Třídu, do které má být pejsek přihlášen

Je nutné doložit

 • Kopii průkazu původu
 • Kopie získaných titulů nebo certifikátů pro zařazení do třídy pracovní, vítězů a šampiónů
 • Kopii dokladu o zaplacení výstavních poplatků
 • Očkovací průkaz s platným očkováním - v den výstavy (veterinární podmínky pro účast psů na veřejných akcích upravuje Řád ochrany zvířat (pdf, 162kb) při veřejném vystoupení nebo svodu psů pro hodnocení exteriéru psů ČMKU

V den výstavy je nutno

 • Absolvovat přejímku psů – čas přejímky je uveden v propozicích, psi s předvádějícím vstupují samostatnými vchody, kde absolvují veterinární přejímku = kontrolu očkovacího průkazu
 • Vyzvednout si desky s posudkovým listem a číslem – podle organizace a typu výstavy se předávají buď u vstupu, ve výstavní kanceláři s katalogy, nebo přímo ve výstavním kruhu
 • Vyzvednout si katalog výstavy – výdej katalogů bývá ve výstavní kanceláři nebo na označeném místě blízko vchodu. Hodí se si katalog prostudovat, abyste získali přehled o tom, ve kterém kruhu vystavujete (u vchodu bývá umístěn plánek výstaviště s vyznačením umístění kruhů, případně seznam vystavovaných plemen s určením kruhu), jaké je pořadí vystavovaných tříd a kolik zvířat se ve vaší třídě vystavuje.
 • Dostavit se do kruhu podle pokynů vedoucího kruhu ve stanovený čas – vedoucí kruhu před zahájením posuzování třídy vyzve přihlášené, aby se dostavili do kruhu podle katalogových čísel
 • Při posuzování se řídit pokyny rozhodčího a vedoucího kruhu
 • Po posouzení celé třídy, zadání známek a určení pořadí prvních čtyř zvířat vyzvednout desky s posudkem a diplomem u stolku vedoucího kruhu
 • Nechat si výsledek posuzování zapsat do průkazu původu psa (u nás pouze, jste-li s výslednou známkou spokojeni)

 

Ing. Jan Šeda 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus