Hodnocení a tituly

Další informace

Termíny výstav

Budete-li při vystavování svého pejska úspěšní, budou se vám hodit následující informace o hodnocení a titulech.

Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky. Ve třídě štěňat i dorostu se určuje poradí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy. Ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, šampiónu (eventuelně vítězů), veteránů a čestné se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

 • výborná: Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
 • velmi dobrá: Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
 • dobrá: Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
 • dostatečná: Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.
 • neposouzen: Pro vady přechodného rázu.
 • vyloučen z posuzování: Musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok zakrývající vrozenou vadu exteriéru, jedinci agresivní vůči ostatním psům i lidem a jedinci, jejichž povaha se vymyká povaze požadované standardem příslušného plemene.

V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

Je dobré si uvědomit, že výsledná známka je vždy do určité míry ovlivněna subjektivním názorem rozhodčího, který nemusí vždy korespondovat s vaším názorem. Pro případ, že by byla vážně porušena pravidla, bývají v katalogu také uvedeny podmínky pro podání protestu.

Tituly

 • Vítěz třídy: Může být udělen na oblastních nebo krajských výstavách jedincům, kteří získali ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a veteránů ocenění výborný 1.
 • Oblastní a krajský vítěz: Může být udělen nejlepšímu psovi a feně z konkurence Vítězů tříd z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 • Klubový vítěz: Podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod.). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. .
 • Vítěz speciální výstavy: Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 • Národní vítěz: Nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence výborných 1 - CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
 • Nejlepší mladý plemene – Best of juniors -BOJ: Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC.
 • Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV: Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních.
 • Nejlepší z opačného pohlaví - Best of Opposite Sex – BOS: Je povinný na výstavách se zadáváním BOB. Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes a fena, nejlepší veterán pes a fena a nejlepší dospělí jedinci pes a fena (CACIB, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy nebo všichni CAC u výstav bez zadávání titulu Kl. vítěz) opačného pohlaví než je jedinec, který obdržel titul BOB.
 • Vítěz plemene - Best of Breed - BOB: Do soutěže nastupují Nejlepší mladý pes a fena plemene a nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veteráni plemene. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC.

Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží

 • Vítěz velké národní ceny – BONB (BEST OF NATIONAL BREEDS) Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.
 • Vítěz skupiny FCI (BIG): Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.
 • Vítěz dne – BOD (BEST OF DAY) Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
 • Vítěz výstavy BIS (BEST IN SHOW) Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnu (BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:

 • Vítěz mladých skupiny FCI - JBIG (BEST IN GROUP JUNIOR) Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí plemene (BOJ) příslušné skupiny FCI
 • Nejlepší mladý výstavního dne - J BOD (BEST OF DAY JUNIOR)Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní všichni Vítězové mladých skupin FCI (JBIG). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
 • Juniorský vítěz výstavy JBIS (BEST IN SHOW JUNIOR) Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých j skupin FCI (JBIG) u jednodenních výstav nebo u vícedenních výstav Nejlepší mladí jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na Počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

Čekatelství

 • CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝJUNIOR ŠAMPION:  ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní
 • CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION: může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 • r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ĆESKÝ ŠAMPION: může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.
 • CAC ČMKU – čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU : získávají od 1.7.2011 automaticky na mezinárodních výstavách pes i fena, kteří získali čekatelství CACIB a na Národních výstavách pes i fena, kteří získali titul Národní vítěz. V případě prozatímně uznaných plemen a národních neuznaných plemen na mezinárodních výstavách získává čekatelství CAC ČMKU jedinec, který obdržel titul BOB.
 • CACIB - (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy: může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů. CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Udělení CACIB podléhá schválení FCI. Seznam prozatímně uznaných plemen najdou zájemci na www.fci.be.
 • r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ):  může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují: Výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd. R. CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Udělení CACIB podléhá schválení FCI. Seznam prozatímně uznaných plemen najdou zájemci na www.fci.be.

Čekatelství uděluje (CAC,CAJC),nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí Čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU – kartička CAC nebo CACIB, případně res. CAC nebo res. CACIB.

Čekatelství CAJC, CAC, res. CAC a CAC ČMKU mohou být zadána pouze na výstavách konaných na území České republiky.Čekatelství není nárokové, rozhodčí má právo titul čekatelství v odůvodněných případech nepřiznat (nenavrhnout).

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů:

 • C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy.
 • C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion.
 • C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL) Mezinárodní šampion práce.

Soutěže

Soutěže na výstavách slouží ke zvýšení atraktivnosti výstav pro diváky, k propagaci pracovního či zájmového využití plemen, propagaci výstavnictví a v neposlední řadě i k porovnání úrovně chovu jednotlivých plemen. Probíhají na konci výstavy.

Mohou být vypsány tyto soutěže:

 • Nejhezčí pár psů: Pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku jednoho majitele.
 • Nejlepší chovatelská skupina: Do soutěže může chovatel přihlásit minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. Tito jedinci nemusí být v majetku chovatele.
 • Mladý vystavovatel (Junior Handling): Tato soutěž je užitečnou přípravou budoucích vystavovatelů. Hodnotí se předvádění psa, proto není rozhodující kvalita předváděného psa. Soutěžící se do soutěže předem hlásí, nemusí ale uvádět psa, s kterým se soutěže zúčastní. Soutěžit se může i se psem, který nebyl na dané výstavě posouzen, ale vždy s plemenem, které je v daný den na výstavě posuzováno. V jeden výstavní den může mladý vystavovatel soutěžit pouze s jedním psem. Pravidla soutěže a systém hodnocení jsou přílohou VŘ ČMKU. Pořadatel je povinen připravit čísla pro označení mladých vystavovatelů a posudkové listy pro soutěž. Originál posudkového listu obdrží mladý vystavovatel, kopie zůstává pořadateli.
  Rozdělení věkových kategorií:
  • 1. skupina 9 - 13 let: Soutěže ve věkové kategorii 9-13 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne veku 9 let a současně v den konání výstavy nedosáhne veku 13 let.
  • 2. skupina 13 - 17 let: Soutěže ve věkové kategorii 13-17 let se může účastnit ten, kdo nejméně jeden den před dnem konání výstavy dosáhne veku 13 let a současně v den konání výstavy nedosáhne veku 17 let.
 • Dítě a pes: Pro děti starší 3 let a mladší 9 let za podmínek stanovených pro soutěž Mladý vystavovatel (Junior Handling).
 • Soutěž o nejlepšího plemeníka se vypisuje pouze na klubových a speciálních výstavách. Do této soutěže nastupuje plemeník nejméně s 5 potomky, kteří byli na výstavě posouzeni. Hodnotí se typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstavě posouzen v normální konkurenci.
 • Soutěž o nejlepší štěně: Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy štěňat ocenění známkou Velmi nadějný 1
 • Soutěž o nejlepšího dorostence: Do soutěže nastupují psi a feny ze třídy dorostu ocenění známkou Velmi nadějný 1.
 • Soutěž o nejlepšího veterána: Do soutěže nastupují Nejlepší veteráni plemene

Podrobnější podmínky účasti, případně další soutěže musí být uvedeny v propozicích výstavy.

 

Ing. Jan Šeda 


© Hovawart klub ČR 2007 - 2024 | O webu
Webdesign: Webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus